You cannot see this page without javascript.

Language
한국어

Tasks: 2018 (Version 2.0.2018)


Legend

Level 

Phase

Level

Phase

Level 

Phase

A  

Short1Plan

Medium1Plan

Long1Plan
2DO2DO2Schedule
3Check3Check3Steps: S-i
CClosed4Record4Reports: R-i


CClosed5Documentation
CClosed


2018 업무 관리 표(TMT v2.0)

업무   번호

업무 명

보안

등급

단계

책임

기간

시작

종료

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   전반기 업무 목록   

 

 

 

 

 

 

 

 

18-044-RC-11

  BOOK Project

 

C

 

ALL

18/06/25

 

18-043-RD-09

  보호 학문 제안서

 

C

 

YB/MK

18/06/04

 

18-042-RD-08 

  학제간 융합연구  

 

 C 

 업무 종료 

 MK 

 18/05/28 

 18/06/25 

18-041-RC-10

  OMiLAB Korea/Design Room

 

B

 

SH

18/04/23

 

 18-040-RC-09 

  SWD/ADOxx Project  

 

 C 

 업무 종료 

SH

 18/04/02 

 18/06/25 

18-039-PP-15

  MS/Thesis/MR

 

C

 

MR

18/04/01

 

 18-038-RC-08 

  실험실 기자제 구매  

 

 A 

 업무 종료 

 SH 

 18/02/27 

 18/03/09 

18-037-RC-07

  3L-CPS/SAVE

 

C

 

SH

18/02/20

 

18-036-RD-07

  NGV/IP-I/SAVE/TCG

 

C

 

YB

18/01/29

 

 18-035-RC-06 

  2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작  

 

 B 

 업무 종료 

 JS 

 18/01/05 

 18/01/12 

 18-034-PP-14 

  MS/Thesis/JS  

 

 C 

 업무 종료 

 JS 

 18/01/05 

 18/01/19 

18-033-RC-05

  BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

 

 

 

MK

18/01/05

 

18-032-BZ-06

  BZEN Patent-I: Transfer

 

A or B

 

YB / MK

18/04/01

 

 18-031-BZ-05 

  BZEN HP/Map/Marketing/Print  

 

 B 

 업무 종료 

 YB 

 18/01/05 

 18/06/25 

 18-030-RC-04 

  OKRC HP/Map + ...    

 

 B 

 지속 관리 

 JS 

 18/01/05 

 18/01/12 

 18-029-BZ-04 

  ADONIS/Admin   

 

 B 

 업무 종료 

 YB / JS 

 18/01/05 

 18/02/02 

18-028-BZ-03

  KTC/TMS 2.0

 

C

업무 종료

YB / SH

18/01/05

 

18-027-BZ-02

  BOC/Vienna/Austria/SM(2)

 

C

 

ALL

18/06/01

 

 18-026-BZ-01 

  BOC/Vienna/Austria/SM(1)   

 

 C 

 

 ALL 

 18/01/05 

 18/02/23 

 18-025-NPO-03 

  OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2)   

 

 C 

 

 ALL 

 18/01/05 

 18/02/23 

 18-024-NPO-02 

  Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1)   

 

 B or C 

 

 MK 

 18/01/05 

 18/02/23 

 18-023-NPO-01 

  HQ/Opening/G/B   

 

 A 

 

 ? 

 18/01/05 

 18/01/09 

18-022-RC-03

  NEMO2018/P+O

 

B or C

 

MK / ?

18/03/01

 

18-021-RC-02

  NEMO2018/L

 

B or C

 

MK

18/03/01

 

 18-020-RC-01 

  제 3차 ADOxx 교육   

 

 C 

 

 YB / MK 

 18/03/01 

 18/03/30 

18-019-PP-13

  [C] PoEM2018/dTp

 

C

P1, 2

?

18/05/01

 

18-018-PP-12

  [C] ICServ2018/Certification

 

C

P1, 2

?

18/05/01

 

18-017-PP-11

  [C] ER2018/BO

 

C

P1, 2

?

18/02/01

 

18-016-PP-10

  [J] GTS/Analysis/Coding

 

C

 

SH

18/05/01

 

 18-015-PP-09 

  [B] ADOxx/Library/E/Springer   

 

 C 

 업무 폐기  

 MK 

 18/05/01 

 - 

 18-014-PP-08 

  [B] ADOxx/Library/K   

 

 C 

 업무 폐기 

 MK / YB 

 18/01/05 

 - 

18-013-PP-07

  [B] ADOxx/Manual/E/Springer

 

C

 

MK

18/05/01

 

18-012-PP-06

  [B] ADOxx/Manual/K

 

C

 

MK / YB

18/01/05

 

18-011-PP-05

  [B] FM/E/Springer

 

C

 

MK

18/01/05

 

18-010-PP-04

  [J] BO/PRISM/상태감소

 

C

 

MR / JS

18/04/01

 

18-009-PP-03

  [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

 

C

 

YB

18/03/01

 

18-008-PP-02

  [J] SoSS/ADONIS/Certification

 

C

 

SH

18/01/05

 

 18-007-PP-01 

  [J] InTech/dT-Calculus   

 

 C 

 업무 종료 

 SH 

 18/01/05 

 18/03/16 

 18-006-RD-06 

  NGV 과제   

 Classified

 C 

 업무 종료 

 YB 

 18/01/05 

 18/01/26 

18-005-RD-05

  SAVE 과제

 

C

 

YB

18/04/01

 

18-004-RD-04

  우주기초 과제

 

C

 

SH / JS

18/03/01

 

18-003-RD-03

  SRRE 1.0/2.0

 

C

 

JS

18/01/05

 

18-002-RD-02

  PRISM 2.0

 

C

 

MR / JS

18/01/05

 

18-001-RD-01

  SAVE 3.0

 

C

 

YB / SH

18/01/05