You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
464 [18/1/4][Mon][2018-01-22] Weekly: PLAN 16
moonkun
2018-01-23 164
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-22 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## : 비활성화 업무 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM...  
463 [18/1/3][Fri][2018-01-19] Weekly: CHECK 15
moonkun
2018-01-20 153
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-19 (금) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 3주 CHECK 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-...  
462 [18/1/3][Thur][2018-01-18] Weekly: DO 12
moonkun
2018-01-20 175
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-18 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-006...  
461 [18/1/3][Mon][2018-01-15] Weekly: PLAN 15
moonkun
2018-01-15 189
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-15 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 3주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## : 종료 업무 ## : 비활성화 업무 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-R...  
460 [18/1/2][Fri][2018-01-12] Weekly: CHECK 20
moonkun
2018-01-15 171
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-12 (금) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 2주 CHECK 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 3. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classi...  
459 [18/1/2][Thur][2018-01-11] Weekly: DO 13
moonkun
2018-01-15 163
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-11 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 2주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 3. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classifie...  
458 [18/1/2][Mon][2018-01-08] Weekly: PLAN 27
moonkun
2018-01-11 170
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-08 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 2주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-004-RD...  
457 [18/1/1][Fri][2018-01-05] Annual Strategic Meeting (3) 7
moonkun
2018-01-06 230
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-05 (금) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: kick-off Meeting/Long Term Plan/Task I. 2018/01/04 추가 논의 확인 1. 논의 사항 1) 업무 점검 2) 업무 책임 3) 역할 분담(업무량 분할) 4) For...  
456 [18/1/1][Thur][2018-01-04] Annual Strategic Meeting (2) 8
moonkun
2018-01-06 217
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-04 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: kick-off Meeting/Long Term Plan/Task I. 2018/01/03 추가 논의 사항 확인 1. 논의 사항 1) 업무 종류 점검(2017 업무 기반) 2) 업무/회의 관리 ...  
455 [18/1/1][Wed][2018-01-03] Annual Strategic Meeting (1) 2
moonkun
2018-01-04 236
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-03 (수) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: kick-off Meeting/SYS4SYS I. 업무 체계 논의 1. Lab 관점 업무 분류 1) 연구 a) 과제 b) 도구 개발 2) 발표 a) 학술 대회 i) 국내 ii) 국외 b) 논문...  
454 [17/12/5][Fri][2017-12-29] Annual/Semestral: CHECK 5
moonkun
2018-01-04 155
날 짜 : 2017-12-29 (금) 오후 2시 주 제 : 종무 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 회의 진행 1) 개인별 업무 평가 및 보고 2) Lab 평가 및 보고 2. 개인별 업무 평가 및 보고 1) YB a) 참고 자료 i) 5-Fri-2047-12-29-Meeting(YB).hwp 2) SH ...  
453 [17/12/5][Fri][2017-12-29] Weekly: CHECK 15
moonkun
2018-01-04 174
날 짜 : 2017-12-29 (금) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-09...  
452 [17/12/5][Thur][2017-12-28] Weekly: DO 10
moonkun
2018-01-04 179
날 짜 : 2017-12-29 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-093-P...  
451 [17/12/5][Tue][2017-12-26] Weekly: PLAN 16
moonkun
2017-12-27 192
날 짜 : 2017-12-26 (화) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) [17-104-RC-40] 다이어리/명함 제작 2) [17-105-RC-41] MK 서버 관련 문제 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-00...  
450 [17/12/4][Sat][2017-12-23] Weekly: CHECK 17
moonkun
2017-12-26 176
날 짜 : 2017-12-23 (금) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-09...  
449 [17/12/4][Thur][2017-12-21] Weekly: DO 10
moonkun
2017-12-22 217
날 짜 : 2017-12-21 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-093-P...  
448 [17/12/4][Mon][2017-12-18] Weekly: PLAN 15
moonkun
2017-12-18 233
날 짜 : 2017-12-18 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) [17-103-PP-20] inTechOpen Journal/dT-Calculus 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADO...  
447 [17/12/3][Sat][2017-12-16] Weekly: CHECK 15
moonkun
2017-12-18 223
날 짜 : 2017-12-16 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-09...  
446 [17/12/3][Thur][2017-12-14] Weekly: DO 10
moonkun
2017-12-18 245
날 짜 : 2017-12-14 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-093-P...  
445 [17/12/3][Mon][2017-12-11] Weekly: PLAN 14
moonkun
2017-12-13 233
날 짜 : 2017-12-11 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...