You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
324 [W43][19/10/4[2019-10-21~25] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-10-29 347
 
323 [W31][19/7/5][2019-07-29~08-02] BOC Internship Week 3 file
moonkun
2019-08-20 347
 
322 [Wk42][19/10/3[2019-10-14~18] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-10-22 329
 
321 [W44][19/10/5[2019-10-28~11-01] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-11-07 311
 
320 [W48][19/11/5][2019-11-025~29] [M/Th/F] Wkly P/D/C/A 2
moonkun
2019-12-10 307
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-11-29 (금) 참여자: SH, JS 기록자: SH 주 제: OKRC 11월 4주 PLAN, DO, CHECK I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료 예정...  
319 [W47][19/11/4][2019-11-018~22] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 6 file
moonkun
2019-11-30 278
 
318 [W46][19/11/3][2019-11-011~15] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-11-19 271
 
317 [17/12/2][Thur][2017-12-07] Weekly: DO 11
moonkun
2017-12-10 215
날 짜 : 2017-12-07 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
316 [W49][19/12/1][2019-12-02~06] [M/Th/F] Wkly P/D/C/A file
moonkun
2019-12-10 202
 
315 [W32][19/8/2][2019-08-05~09] BOC Internship Week 4 file
moonkun
2019-08-20 191
 
314 [W50][19/12/2][2019-12-09~13] [M/Th/F] Wkly P/D/C/A 4 file
moonkun
2019-12-17 172
 
313 [17/12/2][Sat][2017-12-09] Weekly: CHECK 10
moonkun
2017-12-11 165
날 짜 : 2017-12-09 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
312 [17/12/3][Mon][2017-12-11] Weekly: PLAN 14
moonkun
2017-12-13 138
날 짜 : 2017-12-11 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
311 [17/12/4][Mon][2017-12-18] Weekly: PLAN 15
moonkun
2017-12-18 131
날 짜 : 2017-12-18 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) [17-103-PP-20] inTechOpen Journal/dT-Calculus 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADO...  
310 [18/6/2][Fri][2018-06-08] Weekly: Check 14 file
moonkun
2018-06-09 110
 
309 [18/12/2][Tue][2018-12-11] Wkly: PLAN 13
moonkun
2018-12-17 109
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-12-11 (화) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: JS 주 제: OKRC 12월 2주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종...  
308 [17/12/3][Thur][2017-12-14] Weekly: DO 10
moonkun
2017-12-18 109
날 짜 : 2017-12-14 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-093-P...  
307 [17/12/3][Sat][2017-12-16] Weekly: CHECK 15
moonkun
2017-12-18 105
날 짜 : 2017-12-16 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-09...  
306 [19/04/4][Mon][2019-04-22] Wkly: PLAN 12
moonkun
2019-04-24 99
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-04-22 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 4월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료...  
305 [19/03/2][Thur][2019-03-14] Wkly: DO 13
moonkun
2019-03-18 95
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-14 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 2주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...