OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-09-17 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 93PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

12. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

13. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

17. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

19. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

21. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

23. [18-044-RC-11] BOOK Project

24. [18-045-RD-10] CMS v1.0

25. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

26. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

27. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

28. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

29. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

30. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

 

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

  

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]


V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

6. [18-044-RC-11] BOOK Project

7. [18-045-RD-10] CMS v1.0

8. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

9. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

10. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

11. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

12. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

13. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

 

 

VI. PLAN

 

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-17][YB].hwp

2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-17][SH].hwp

3) YB

a) 지난 주 미완료 업무 수행

b) SH에세 데이터 인계

c) 확률 명세 기능 개발

4) SH

a) GTS Language 개발

i) 생성된 GTS 정보를 읽어드리고 변수화

ii) 사용자는 이를 기반으로 ADOScript로 코딩 후 Run

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-09-17][JS].hwp

2) stmtNODE 데이터와 SRRE Interface 연동

3) stmtNODE Generator 개발

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-09-17][YB].hwp

2) 9월 중 타 논문(요구사항 공학 논문) 분석 및 구성 확인

a) 논문 구성 분석

b) YB 작성 논문과의 비교

c) 분석한 내용 적용 방안 모색


4. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Manual]-[2018-09-17][YB].hwp

2) MK 2차 검토 진행 중

3) YB 2차 수정 예정

4) 2018.09.19.() 인쇄 후 강의에 사용 예정

 

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-09-17][YB].hwp

2) 금주 목요일 NGV 중간보고

3) 중간 보고 준비 일정

a) 2018.09.18.() NGV 관련 발표자료 초안 발표

b) 2018.09.19.() NGV 관련 자체 학습

c) 2018.09.20.() NGV 회의 수행

i) 오전 630분 출발: 출장 신고 [JS]

 

6. [18-044-RC-11] BOOK Project

1) 타 업무의 결과가 사이버 북으로 도출되어야 함

a) [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

2) 금주 진행 사항 없음

 

7. [18-045-RD-10] CMS v1.0

1) 금주 ECSS-E-40 문서 업데이트 예정

2) 추가 개발을 위한 스터디 진행 필요

 

8. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

1) 타 업무 선 진행 후 수행 예정

a) [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0 우선 수행

 

9. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-09-17][JS].hwp

2) 새로운 플랫폼 설치 및 레이아웃 적용 예정

3) 메뉴 및 콘텐츠 관련 추가 논의 필요

a) 책임: JS, HH

 

10. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-09-17][SH].hwp

2) 금일 1250분부터 개인 면담 진행 예정

3) 금주 금요일 ADOxx 교육 진행 예정

 

11. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-09-17][SH].hwp

2) 금주 금요일 ADOxx 참석 확인

a) 전 수강 인원 참석 예정

3) 프로젝트 계획서 제출

a) HH 작성

b) SH 검토 후 제출 예정

 

12. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

1) ADONIS 연구실 로컬 서버 준비 완료

2) 클라우드 모델 이전 완료

 

13. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

1) D-[18-052-PP-16]-[dTP-Calculus translation]-[2018-09-17][YB].hwp

2) dTP-Calculus 논문 번역 진행

a) 자체 1차 검토 [YB]

b) 2차 검토 [SH, JS]

c) 3차 검토 [MK]

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) PLAN Reports: (10)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-17][YB].hwp

VI-1-2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-17][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-09-17][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-09-17][YB].hwp

VI-4-1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Manual]-[2018-09-17][YB].hwp [Private]

VI-5-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-09-17][YB].hwp [Classified]

VI-9-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-09-17][JS].hwp

VI-10-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-09-17][SH].hwp

VI-11-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-09-17][SH].hwp

VI-13-1) D-[18-052-PP-16]-[dTP-Calculus translation]-[2018-09-17][YB].hwp

=== The End ====