You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
344 [17/11/2][Sat][2017-11-11] Weekly: CHECK 16
moonkun
2017-11-14 3879
날 짜 : 2017-11-11 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
343 [17/11/3][Thur][2017-11-16] Weekly: DO 12
moonkun
2017-11-18 3630
날 짜 : 2017-11-16 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
342 [17/11/3][Sat][2017-11-18] Weekly: CHECK 15
moonkun
2017-11-18 3593
날 짜 : 2017-11-18 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-08...  
341 [17/11/4][Mon][2017-11-20] Weekly: PLAN 10
rnatong1
2017-11-20 3461
날 짜 : 2017-11-20 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOx...  
340 [17/11/4][Mon][2017-11-23] Weekly: DO 7
rnatong1
2017-11-24 2982
날 짜 : 2017-11-23 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-022-BZ-03] [MK, YB, SH] P...  
339 [17/11/4][Mon][2017-11-25] Weekly: CHECK 11
rnatong1
2017-11-26 2484
날 짜 : 2017-11-25 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-022-BZ-03] [MK, YB, SH...  
338 [17/11/5~17/12/1][Mon][2017-11-27] Weekly: PLAN 20
moonkun
2017-11-28 2073
날 짜 : 2017-11-27 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4...  
337 [W31][19/7/5][2019-07-29~08-02] BOC Internship Week 3 file
moonkun
2019-08-20 2015
 
336 [W41][19/10/2[2019-10-07~11] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 4 file
moonkun
2019-10-15 1906
 
335 [W32][19/8/2][2019-08-05~09] BOC Internship Week 4 file
moonkun
2019-08-20 1890
 
334 [W44][19/10/5[2019-10-28~11-01] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-11-07 1832
 
333 [Wk42][19/10/3[2019-10-14~18] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-10-22 1822
 
332 [W45][19/11/2[2019-11-04~08] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 6 file
moonkun
2019-11-13 1819
 
331 [W43][19/10/4[2019-10-21~25] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-10-29 1729
 
330 [W46][19/11/3][2019-11-011~15] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5 file
moonkun
2019-11-19 1685
 
329 [W47][19/11/4][2019-11-018~22] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 6 file
moonkun
2019-11-30 1655
 
328 [W49][19/12/1][2019-12-02~06] [M/Th/F] Wkly P/D/C/A file
moonkun
2019-12-10 1607
 
327 [W50][19/12/2][2019-12-09~13] [M/Th/F] Wkly P/D/C/A 4 file
moonkun
2019-12-17 1475
 
326 [W40][19/10/1[2019-10-01~04] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 4
moonkun
2019-10-08 1171
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-10-04 (금) 참여자: SH, JS 기록자: SH 주 제: OKRC 10월 1주 PLAN, DO, CHECK I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료 예정...  
325 [W39][19/9/4][2019-09-23~27] [M/Th/F] Wkly PLAN/DO/CHECK/ACT 5
moonkun
2019-09-29 1166
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-09-27 (금) 참여자: YB, SH, JS 기록자: SH 주 제: OKRC 9월 4주 PLAN, DO, CHECK I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료 ...