OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-12-28 ()

참여자: YB, JS, SH, MR, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 124CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

 

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-28][SH].hwp

2) 타업무 진행으로 수행하지 못함.

a) 프로젝트 지원 및 채점

b) NGV2

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-28]-[MR].hwp

2) JSPRISM 관련 내용 홈페이지 업로드 진행 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-28][JS].hwp

2) 오류 수정 진행 중

a) mapper 오류 수정 (타입 매칭)

3) 금주 업무 일정 부분 완료

a) 테스트 진행 중

4) 내년 1월 집중 개발 진행 예정

a) 내년 개발 계획 수립 필요


4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-28][YB].hwp

2) 분할 분석 수행 계획

a) 상태 중심 분석 -> 전이 중심 분석

b) 상태도 단순화: 상태도 A, B의 전이 중 중요하지 않은 부분 생략

(다른 상태도 전이 조건과 무관한 부분)

c) 상태도 D의 분할

i) 정상 상태 부분: 정상적으로 실행될 시 수행되는 전이와 상태

ii) 오류 상태 부분: 정상 상태를 제외한 부분을 두 가지로 분할

d) 오류 회수 증가: 여러 전이의 테스팅을 위해 상태도 A, B에 대하여 오류 회수를 5회로 증가

i) 상태도를 단순화 시켰기 때문에 상태의 수가 크게 증폭되지 않음

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH].hwp

2) 양식 통일 및 사이드바 제거 완료

3) ADO 관련 페이지 디자인 수정 완료

4) 직원 사진 게시 및 수정 완료

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-28][SH].hwp

2) 금일 종료 업무로 전환

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) 금일 종료 업무로 전환

 

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-28][SH].hwp

2) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS]-[2018-12-27][SH].docx

3) 비교 자료 초안 작성 완료

a) MK 검토 요청

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

2. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

3. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

5-Fri-2018-12-28-Evaluation.jpg

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH’s: (1)

4) JS': (1)

5) MR’s: (1)

6) HH’s: (1)

7) 5-Fri-2018-12-28-Evaluation.jpg: (1)

8) CHECK Reports: (8)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-28][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-28]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-28][JS].hwp

II-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-28][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-27][HH].hwp

II-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-28][SH].hwp

II-8-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-28][SH].hwp

II-8-2) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS]-[2018-12-27][SH].docx

=== The End ====