You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
403 [18/2/1][Fri][2018-02-03] Strategic Mtg (1): OMiLAB + BOC 3
moonkun
2018-02-05 32
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-02-03 (토) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 5주 BOC Strategy Meeting(1) 사전 준비 회의 I. 관련 업무 확인 1. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified] 1) [18-012-PP-...  
402 [18/2/2][Thur][2018-02-08] Weekly: DO 6
moonkun
2018-02-14 32
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-02-08 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 2월 1주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-026...  
401 [19/04/4][Thur][2019-04-25] Wkly: DO 11
moonkun
2019-05-07 32
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-04-25 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 4월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...  
400 [17/12/5][Fri][2017-12-29] Weekly: CHECK 15
moonkun
2018-01-04 33
날 짜 : 2017-12-29 (금) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-09...  
399 [18/1/1][Wed][2018-01-03] Annual Strategic Meeting (1) 2
moonkun
2018-01-04 33
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-03 (수) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: kick-off Meeting/SYS4SYS I. 업무 체계 논의 1. Lab 관점 업무 분류 1) 연구 a) 과제 b) 도구 개발 2) 발표 a) 학술 대회 i) 국내 ii) 국외 b) 논문...  
398 [18/2/2][Fri][2018-02-09] Weekly: CHECK 10
moonkun
2018-02-14 33
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-02-09 (금) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 2월 1주 CHECK 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-...  
397 [18/3/2][Mon][2018-03-05] Weekly: PLAN 17 file
moonkun
2018-03-06 33
 
396 [18/3/4][Mon][2018-03-19] Weekly: PLAN 18 file
moonkun
2018-03-22 33
 
395 [18/3/5][Fri][2018-03-30] Weekly: Check 19 file
moonkun
2018-03-31 33
 
394 [18/1/5~18/2/1][Mon][2018-01-29] Weekly: PLAN 15
moonkun
2018-01-29 34
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-29 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 5주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG II. 기존 업무 확인 ## : 비활성화 업무 1. [18-001-RD-01] SA...  
393 [18/3/4][Fri][2018-03-23] Weekly: Check 17 file
moonkun
2018-03-25 34
 
392 [19/04/3][Thur][2019-04-18] Wkly: DO 11 file
moonkun
2019-04-24 34
 
391 [19/04/3][Fri][2019-04-19] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-04-24 34
 
390 [18/4/4][Thur][2018-04-26] Weekly: DO 8
moonkun
2018-04-30 35
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-04-26 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 4월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-009...  
389 [19/04/2][Fri][2019-04-12] Wkly: CHECK 8 file
moonkun
2019-04-24 35
 
388 [18/1/2][Mon][2018-01-08] Weekly: PLAN 27
moonkun
2018-01-11 36
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-08 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 2주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-004-RD...  
387 [W24][19/6/3][Mon/Thur/Fri][2019-06-10~14] Wkly: PLAN/DO/CHECK/(Feedback) 11 file
moonkun
2019-06-17 36
 
386 [18/1/3][Thur][2018-01-18] Weekly: DO 12
moonkun
2018-01-20 37
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-01-18 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 1월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-006...  
385 [18/2/5~18/3/1][Tue][2018-02-27] Weekly: PLAN 12 file
moonkun
2018-03-01 37
 
384 [19/04/3][Tue][2019-04-16] Wkly: PLAN 13 file
moonkun
2019-04-24 37