.OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-03-15 ()

참여자: YB, JS, SH, HH

기록자: SH

 

주 제: OKRC 32CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

4. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

5. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

6. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

7. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

8. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

9. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

 

 

II. CHECK

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-03-15][SH].hwp

2) PBC 예제 구성 중


2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-03-15][JS].hwp

2) 통합 생성기 개발


3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-03-15][YB].hwp

2) ADONIS 모델 구성


4. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-03-15][YB].hwp

2) 비공개됨


5. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-03-15][SH].hwp

2) 비공개됨


6. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-03-15][YB].hwp

2) 논문 작성 중


7. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

1) D-[19-012-PP-04]-[dTp-국내]-[2019-03-15][JS].hwp

2) 논문 작성 중


8. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-03-15][JS].hwp

2) 판서 및 녹취 자료 정리


9. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-03-15][SH].hwp

2) 코딩 내용 추가

 

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

5-Fri-2019-03-15-evaluation.jpg====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH’s: (1)

4) JS': (1)

5) HH': (1)

6) 5-Fri-2019-03-15-evaluation.jpg: (1)

7) CHECK Reports: (9)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-03-15][SH].hwp

VI-2-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-03-15][JS].hwp

VI-3-1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-03-15][YB].hwp

VI-4-1) D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-03-15][YB].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-03-15][SH].hwp [Classified]

VI-6-1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-03-15][YB].hwp

VI-7-1) D-[19-012-PP-04]-[dTp-국내]-[2019-03-15][JS].hwp

VI-8-1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-03-15][JS].hwp

VI-9-1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-03-15][SH].hwp

=== The End ====