OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-09 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 31CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-09][SH].hwp

2) T2G 파서 개발 완료

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-09]-[MR].hwp

2) Composition 알고리즘 작성

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-09][JS].hwp

2) SRRE v1.0 미흡 사항 개발 진행 중

3) SHparser 관련 논의 진행, SHparser 참고 하여 개발 진행 예정


4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-09][SH].hwp

2) 저서 구매 대기 중


5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-09][SH].hwp

2) 영문 자기소개서 제출이 필요하여 작성

3) 차주 월요일 최종 검토 후 제출 예정

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-09][YB].hwp

2) 예제 구성 및 기존 예제 보완 완료

3) 추후 계획 수립

 

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-09][YB].hwp

2) 타 업무([18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II) 진행으로 일정을 맞추지 못함.

3) 타 업무([18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II)와 병행하여 작성 예정

a) 요약본, 각 장의 내용

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-09]-[MR].hwp

2) ER2018-Conference[Outline-Abstract][MR].docx

3) 초록 제출일 연기

4) 논문 작성 계획 수립

a) 논문 작성 시작

 

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) ADOxx Training week 1 part1.pdf

2) ADOxx Training week 1 part2.pdf

3) ADOxx Training week 1 part3.pdf

4) BPMN Library.zip

5) 2018 3ADOxx Training 1주차 진행

6) 참석 인원: 11


ADOxx Training week 1.jpg

2018 3ADOxx Training 1주차

 

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-09][YB].hwp

2) 기능 테스트 진행 및 예제 모델 생성

3) 배치 파일 생성

 

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-09][YB].hwp

2) 제안서 및 예산 편성 후 발송 완료

a) 특이사항: 메일로 발송

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-09][SH].hwp

2) 기기 및 거치대 주문 완료

3) 물품 수령 후 테스트 진행 예정

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

==========================================

 

5-Fri-2018-03-09-evaluation.jpg 

==========================================

Included: (23)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) MR's: (1)

6) Task Evaluation: (1)

7) CHECK Reports: (17)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-09][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-09]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-09][JS].hwp

II-4-1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-09][SH].hwp

II-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-09][SH].hwp

II-6-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-09][YB].hwp

II-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-09][YB].hwp [Private]

II-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-09]-[MR].hwp

II-8-2) ER2018-Conference[Outline-Abstract][MR].docx

II-9-1) ADOxx Training week 1 part1.pdf

II-9-2) ADOxx Training week 1 part2.pdf

II-9-3) ADOxx Training week 1 part3.pdf

II-9-4) BPMN Library.zip

II-9-6) ADOxx Training week 1.jpg

II-10-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-09][YB].hwp [Classified]

II-11-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-09][YB].hwp [Classified]

II-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-09][SH].hwp

=== The End ====