OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-04-09 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 42PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

11. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

12. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

20. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

 

 

IV. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

6. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

9. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

14. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

15. 기타 논의 사항

  

V. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-09][SH].hwp

2) 데이터 구조 추가를 위한 개발 진행 중

3) SRL 구조를 벗어나지 않게 개발에 진행 해야함.


2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-09]-[MR].hwp

2) 기술서 작성 진행 중

3) 타 업무 마감이 다가오므로, 종료 후 추가 작성 예정

a) [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

b) 업무 마감; 2018/04/10/(금주 화요일; 내일)

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-09][JS].hwp

2) SRRE 파서 개발 진행 중

a) exrpNODE 관련 함수 코드 변환 및 동작 확인 진행 중

3) 금주 DO회의시 진행 상황 보고

4) 타 업무 종료 후, 집중할 수 있도록 해야함.

a) [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

b) 업무 마감; 2018/04/10/(금주 화요일; 내일)

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-09][YB].hwp

2) 논문 본문 작성 진행 중

3) 수식을 사용해 이론 강화 진행 중

4) 금주 목요일 1차 초안 완료 예정

 

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-09][YB].hwp

2) 금주 3장 작성 마무리 예정 (2주차)

a) 3장 작성 예상 소요시간: 2

 

6. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-04-09]-[MR].hwp

2) Result comparison 부분 추가 작성 후 MK에게 전송

a) 금일 PLAN회의 후 오후 1시까지

 

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) SH와 일정 조정 필요

 

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

1) 주제 선정: pdT (or dTp) calculus

2) 이전 관련 논문 확인 필요

3) 예제 선정 필요

 

9. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-09][YB].hwp

2) TMS 파일 정리

3) 매뉴얼 정리

4) 최종 확인 후 업무 마간 예정

a) 차주 PLAN회의 v1.0 공개 예정


10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) MK 추가 수정 건의

a) 추가 수정 후 국문법 관련 검토 후 제작 예정

2) 마지막 pageADONIS 통계자료 삽입

a) Enrique Lobo Cruz에게 자료 요청(책임: MK)

 

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) 2018-04-06-Kick-off.hwp

2) kick-off 관련 회의 내용 공유

3) 요구사항에 대한

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-09][SH].hwp

2) CPS 환경 구축

a) CPS 전용 공유기를 통한 웹 환경 구축 및 테스트

b) ADOWS 기반 환경 구축 필요

3) 추후 OKRC 홈페이지에 실습 및 개발 결과물 게시 예정

 

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-09]-[MR].hwp

2) 학위 논문 디펜스 관련 주요 일정 공유

3) MK 논문 작성 일정표 작성 제안

a) 차주 PLAN 회의까지

b) 5월 이내에 논문 완료 해야함.

 

14. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-09][SH].hwp

2) 8주 강의 계획

a) 금주 2주차 교육 진행 예정

3) 학생들에게 45~ 60일 정도의 개발 시간을 제공해야함.

 

15. 기타 논의 사항

1) OKRC BZEN 홈페이지 디자인/자료 관리 인원 선발

a) 공고문 제작: JS

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

==========================================

 

1-Mon-2018-04-09-board.jpg==========================================

Included: (18)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-04-09-board.jpg: (1)

8) PLAN Reports: (11)

V-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-09][SH].hwp

V-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-09]-[MR].hwp

V-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-09][JS].hwp

V-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-09][YB].hwp

V-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-09][YB].hwp [Private]

V-6-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-04-09]-[MR].hwp

V-9-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-09][YB].hwp [Classified]

V-11-1) 2018-04-06-Kick-off.hwp [Classified]

V-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-09][SH].hwp

V-13-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-09]-[MR].hwp

V-14-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-09][SH].hwp

=== The End ====