OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-12 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 32PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

7. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

8. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

9. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

10. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

11. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

12. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

14. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

15. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

16. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

17. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/?

18. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

19. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

20. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

21. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

22. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

23. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

24. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

25. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

26. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

27. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

28. [18-037-RC-07] 3L-CPS


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

 

 

IV. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

11. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

13. 기타 논의 사항

 

 

V. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-12][SH].hwp

2) 1-Mon-2018-03-12-board1.jpg

3) SAVE SW 자료 관련 Archive 정리 필요

a) SAVE component 정리

4) Parser 개발 완료 후 YB 소스 코드 전달

5) 금년(2018) 가을 SAVE 3.0 상용제품 등록 예정

1-Mon-2018-03-12-board1.jpg

V-1-2), 3) SAVE SW 자료 정리 예시 (in Archive)

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-12]-[MR].hwp

2) PRISM 2.0의 대부분의 작업 완료

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-12][JS].hwp

2) Parse 개발 및 ESL 노드 아이콘 적용 예정

3) 개발의 속도를 높일 필요성이 있음.

 

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-12][SH].hwp

2) 서적 3권 구매 예정

a) YB 확인 후 결제 예정

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-12][SH].hwp

2) 오탈자 수정 완료

3) 저자 자기소개서 취합 후 금일 제출 예정

4) Archive/논문 위치에 정보폴더 생성 후 연구원 연력 정보저장 필요

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-12][YB].hwp

2) SCI(E) 급 논문으로 제출 예정

3) 저자: YB, MK

4) 예제 구성 미흡 사항 보충 예정

5) 이전 논문과 비교하여 차별성(이점) 고민 중


7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-12][YB].hwp

2) ADOxx Manual - 일정.hwp

3) 일정표 작성 완료

4) 타 업무([18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II)와 연계하여 진행 예정

a) 일정을 일부 조정할 필요 있음

i) 타 업무와 연계 과정에서 대략적인 틀 및 내용 작성 예정

5) 추후 작업을 위해 전문 용어사용에 있어 주의 요망

a) 전문 용어: 번역 없이 사용

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-12]-[MR].hwp

2) ER2018-Conference[Outline-Abstract][MR].docx

3) 논문의 분량과 그림의 크기를 고려하여 작성 필요

a) 본 논문에 작성할 이전 논문의 내용 정리 필요 (본 논문 분량 고려)

b) 논문 분량 및 일정 재확인

4) 각 챕터에 대한 상세 작성 일정(마감 일정) 작성 필요

5) 논문의 내용

a) 주요 주제: 상태 감소

b) 상태 감소에 대한 상세한 분석

c) n:2 Lattice의 수학적 정의

 

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) 1주차 교육 완료

2) 2주차 교육 준비

3) 타 업무([18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private])와 연계해서 진행

 

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-12][YB].hwp

2) Wilfrid가 보내준 추가 자료 검토 중

a) 적용 가능한 기능 분석 후 적용 예정

3) 차주 마감 예정

4) 추후 도구로 등록 예정

 

11. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) 20쪽 분량의 내용의 마케팅 자료 제작 예정

2) 금일 추가 논의 필요

3) 마감 일정: 183월 말

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-12][SH].hwp

2) OMiLAB 측 담당자 확인 후 다시 연락을 취할 예정

3) 실습 기기 수령 완료

a) 작동 테스트 진행 예정

4) Wifi 공유기 구입 및 인터넷 환경 구성 필요

5) 거치대 설계 필요

6) 마감 일정: 1834

 

13. 기타 논의 사항

1) 업무 일지/업무 보고서에 진행사항/결과에 대한 상세한 데이터 부족

a) 보충 요망 (Archive 위치, Code, Data )

2) V-1-3)과 같이 도구들에 대한 Archive 관리 필요

a) 기본 구조: 도구의 버전/명세서/설명서 등

3) 연구원에게 주어지는 업무를 고려하여 분배 필요

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (19)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan : (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (13)

V-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-12][SH].hwp

V-1-2) 1-Mon-2018-03-12-board1.jpg

V-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-12]-[MR].hwp

V-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-12][JS].hwp

V-4-1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-12][SH].hwp

V-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-12][SH].hwp

V-6-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-12][YB].hwp

V-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-12][YB].hwp [Private]

V-7-2) ADOxx Manual - 일정.hwp [Private]

V-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-12]-[MR].hwp

V-8-2) ER2018-Conference[Outline-Abstract][MR].docx

V-10-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-12][YB].hwp [Classified]

V-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-12][SH].hwp

=== The End ====