OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-04-23 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 44PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

 

 IV. 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-23][SH].hwp

2) SRL/GTS Logic 정의 및 파서 개발 진행 예정


2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-Technical Report]-[2018-04-20]-[MR].docx

2) 기술서 작성 완료

a) MK Comment 확인 및 수정 필요

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-23][JS].hwp

2) stmtNODE 및 개별 exprNODE 시각화 모듈 개발 진행 예정

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-23][YB].hwp

2) 논문 수정 진행 중

a) 상태감소 방법 나열 -> 단계 별 상태감소 방법으로 수정 예정

b) 예제 또한 단계 별 상태감소 방법 적용 예정

c) 비교 연구 수정

i) 타 연구 방법과 비교하여 장점 부각 필요

ii) 비교대상 2 ~ 3

- ALUR 교수 논문의 상태감소 기법

 

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-23][YB].hwp

2) 3, 4장 작성 진행 중

3) 각 장 완료 후, MK에게 보고

 

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) 자료 보강 필요
a) BPMN 소개 및 타 BPMN 도구와의 비교
b) ADONIS의 공인성 및 대표성 부각 필요
c) 4쪽 분량의 자료 준비 필요
2) 본 업무는 추후 BZEN에서 업무 진행 예정

 

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-23][SH].hwp

2) 금주 화요일 실습실 공사 예정

a) 실습실 환경 구성

b) 공간 활용 방안 모색

c) 실험실 실내 장식

 

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-23]-[MR].hwp

2) 분석 부분 작성 진행 중

3) 각 장 작성 후 MK 검토 동시 진행 예정

 

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-23][SH].hwp

2) 금주 첫 번째 실습 예정


MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

==========================================

Included: (14)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (8)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-23][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-Technical Report]-[2018-04-20]-[MR].docx

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-23][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-23][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-23][YB].hwp [Private]

Vi-7-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-23][SH].hwp

Vi-8-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-23]-[MR].hwp

Vi-9-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-23][SH].hwp

=== The End ====