OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-05-31 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 55DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

10. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

11. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구


II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-31][SH].hwp

2) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-05-31]-[MR].hwp

2) PRISM 일반화 진행 중

a) Regular Behavior

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-31][JS].hwp

2) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-31][YB].hwp

2) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성


5. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-05-31][SH].hwp

2) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성

 

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) MK 검토 진행 중

 

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-31][SH].hwp

2) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성

 

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-31]-[MR].hwp

2) 학위 논문 작성 진행 중

a) Introduction

b) Related Works

 

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-31][SH].hwp

2) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성

 

10. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

1) 타 업무 진행으로 인해 진행하지 못함

a) [18-042-RD-08] 학제간 융합연구 제안서 작성

 

11. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

1) 제안서 작성 관련 논의 진행

a) 18.05.28: 제안서 작성 관련 논의 (제안서 구성 및 작성 사항 전달)

b) 18.05.29: 제안서 작성을 위한 필요 데이터 준비

c) 18.05.30: 개조식 제안서 작성

d) 18.05.31: 서술식 제안서 작성

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

==========================================

Included: (9)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (8)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-31][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-05-31]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-31][JS].hwp

II-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-31][YB].hwp

II-5-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-05-31][SH].hwp

II-7-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-31][SH].hwp

II-8-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-31]-[MR].hwp

II-9-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-31][SH].hwp

=== The End ====