OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-19 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 33PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

7. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

8. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

9. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

10. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

11. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

12. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

13. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

14. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

15. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

16. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/?

17. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

18. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

19. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

20. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

21. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

22. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

23. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

24. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

25. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

26. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

 

 

IV. 주요 업무 논의

 

1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/?

10. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

11. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

12. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

13. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

14. [18-037-RC-07] 3L-CPS

 

 

V. PLAN

 

1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-19]-[MR].hwp

2) 금주 기술서 작성 예정

a) 도구의 버전 별 차이 구분해서 작성

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-19][JS].hwp

2) exprNODE 적용 중요

3) 금주 목요일 시연 예정 / 개발 속도 높일 필요성 있음


3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-03-19][SH].hwp

2) 연차점검자료 작성 및 제출

3) 마감: 2018330

 

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) 수정 사항 반영 예정

a) 그림 수정

b) 예제 코드 수정

2) 수정 양식에 따라 수정 필요

a) YB 완료 후 MK 검토 예정

3) 마감: 2018323일 금요일

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-19][SH].hwp

2) 논문 수정 및 제출 완료

3) 게재료 관련 확인 후 마감 처리 예정

4) 논문 제목 수정 요청(MK)

a) 담당: SH

b) 확인 후 MK에게 보고

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-19][YB].hwp

2) 예제 구성 후 새로운 문법 정의

3) 논문의 이론 부분 강화 필요

 

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-19][YB].hwp

2) 타 업무([18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II)와 연계하여 진행

a) 작성 일정이 조정됨.

3) 금주 4장 관련 자료 준비

4) 3월은 part2의 전체적인 자료 및 개요 준비 예정

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-19]-[MR].hwp

2) ER2018-Conference[Outline-Abstract][MR].docx

3) [ER2018PRISM-Composition][MR].docx

4) 일정대로 작성 진행

5) 주요 주제: 상태 감소 문제

a) 실험실의 다른 상태 감소 문제와의 비교/분석 내용 필요

b) 상태 감소에 대한 내용 부각

6) 논문 초록 금일 등록 예정


9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/?

1) 초록 제출: 201841

 

10. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) 2주차 교육 완료

2) 3주차 교육 준비

3) 타 업무([18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private])와 연계해서 진행

4) 사진 자료 담당: JS

 

11. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-19][YB].hwp

2) 자료 확인 완료

3) v2.0 매뉴얼 세부 작성 예정

 

12. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS Dictionary.hwp

2) 금일 ADONIS 홍보 자료 관련 하여 Dictionary 검토

3) 홍보 자료 관련 내용을 위한 초벌 번역 진행 예정: SH, JS

 

13. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) 착수일 관련 메일 수령

a) 착수일: 201846일 금요일

2) MK 수업과 일정 조정 필요: MK 수업 보강 예정

3) 계약 후 추가 논의 예정

 

14. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-19][SH].hwp

2) 1-Mon-2018-03-19-board1.jpg

1-Mon-2018-03-19-board1.jpg

1-Mon-2018-03-19-board1.jpg

3) wifi 통신 테스트 필요 (금일 오전 wifi 모듈 수령)

4) 기술서 작성 예정

5) OMiLAB측 담당자와의 연락: SH

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (19)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

9) PLAN Reports: (13)

V-1-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-19]-[MR].hwp

V-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-19][JS].hwp

V-3-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-03-19][SH].hwp

V-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-19][SH].hwp

V-6-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-19][YB].hwp

V-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-19][YB].hwp [Private]

V-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-19]-[MR].hwp

V-8-2) ER2018-Conference[Outline-Abstract][MR].docx

V-8-3) [ER2018PRISM-Composition][MR].docx

V-11-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-19][YB].hwp [Classified]

V-12-1) ADONIS Dictionary.hwp

V-14-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-19][SH].hwp

V-14-2) 1-Mon-2018-03-19-board1.jpg

=== The End ====