OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-06-18 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 63PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

29. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

30. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

  

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

  

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

13. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

14. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

15. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서


VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-18][SH].hwp

2) Parser와 요구사항 생성기 결합 진행 중

3) 금주 DO 회의에서 시연 예정

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-18]-[MR].hwp

2) 도구 일반화 작업 진행 중

a) Abstract Behavior, Lattice Behavior

3) PLAN회의 후 AB 생성에 대한 논의 필요

a) JS와 논의 진행 예정

b) AB 생성 규칙 관련 논의 진행

i) 우선 일반적인 생성 규칙을 기반으로 진행(개발 단계 A)

ii) 추가적인 생성 규칙은 개발단계 B, C로 미루기로 함

c) PRISM Manual 작성 확인 (도구 사용법 초점)

i) SAVE Manual를 기반으로 작성 진행 중

ii) Active Ontology 작성 확인

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-18][JS].hwp

2) 지난주 미흡 사항 진행 예정

a) exprNODE 시각화 모듈 개발

i) 시각화 Tree 생성 코드 작성 및 위치 조정

ii) 소규모 expression 적용 및 확인

3) Tree 생성 코드 통합 및 중간 결과 확인

 

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-18][SH].hwp

 

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-18][YB].hwp

2) choice-논문-4.docx

3) 논문 수정

a) 비교연구 수식 정의 및 Ref 명시

4) MK 검토 예정

5) 검토 후 추가 수정 예정

 

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-18][JS].hwp

2) YB 논문 마무리 후 MK와 추가 논의 예정

 

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-18][YB].hwp

2) 2/4/5 챕터 검토 및 수정 진행 예정

3) 1장 작성 필요


8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-18][SH].hwp

2) Service Science Paper ADONIS-f-f-f-f-1-SH.hwp

3) 비교연구 및 ADONIS 장점 작성 완료

4) MK 검토 예정

 

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-18][YB].hwp
2) dTP.pptx
3) MK 요청 자료 발표 및 확인
a) 확률은 Choice 연산에만 적용 가능
b) 명세와 실제 시뮬레이션 결과의 확률 비교
4) 논문 작성을 위해 비교 연구 및 관련 연구 사전 준비 필요

 

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS 홍보 소책자 제본 예정

a) 100

b) MK: 요청 예정

2) BZEN Homepage 구성 예정

a) ADONIS 관련 페이지 구정 예정

 

 

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-18][YB].hwp

2) YB NGV 측에 연구비 관련하여 직접 연락 예정

a) 금주 내로 처리예정 확인

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-18][SH].hwp
2) SAVEMap 관련 라이브러리 추가
3) 금주 DO 회의에서 시연 예정

 

13. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-06-18][SH].hwp

2) 금주 금요일 프로젝트 데모 진행 예정

3) 프로젝트 준비 간 학부생의 질의응답 진행 중

 

14. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) 내일 에어컨 설치 예정

a) JS가 담당하여 처리 예정

b) 추가 비용 지출시 MK에게 문의 예정

2) 실내 장식 진행 예정


15. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-18][YB].hwp

2) 5(3+2) 연구로 제안서 작성

a) 3: 이론 수립 및 도구 개발

b) 2: 도구 검증

3) 금주 개조식 초안 작성 후 MK에게 검토 문의 예정

a) 관련 자료 정리 및 도표 구성

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

====================================================================================

Included: (22)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

8) PLAN Reports: (16)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-18][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-18]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-18][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-18][SH].hwp

VI-5-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-18][YB].hwp

VI-5-2) choice-논문-4.docx [Private]

VI-6-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-18][JS].hwp

VI-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-18][YB].hwp [Private]

VI-8-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-18][SH].hwp

VI-8-2) Service Science Paper ADONIS-f-f-f-f-1-SH.hwp [Private]

VI-9-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-18][YB].hwp

VI-9-2) dTP.pptx [Private]

VI-11-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-18][YB].hwp [Classified]

VI-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-18][SH].hwp

VI-13-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-06-18][SH].hwp

VI-15-1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-18][YB].hwp [Private]

=== The End ====