OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-11-03 ()

참여자: MK, SH

기록자: SH

 

주 제: OKRC 111CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-11-03][SH].hwp

2) SH

a) 타 업무 진행으로 업무를 진행하지 못함

 

2. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-11-03][SH].hwp

2) ICServ2018-f.pptx

3) 1차 리허설 완료. 2차 리허설 준비


3. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-11-03][HH].hwp

2) ADONIS 페이지 제작 진행 중

3) 수정 사항대로 업무 진행 중

 

4. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-11-03][SH].hwp

2) 3주차 강의 진행. HW 배포 완료

 

5. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-11-03][HH].hwp

2) 구매 관련 서류 문제 해결 중.

 

6. YB, JS 출장 중. YB, JS 업무는 미진행

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

====================================================================================

Included: (6)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (5)

II-1-2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-11-02][SH].hwp

II-4-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-11-02][SH].hwp

II-3-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-11-02][HH].hwp

II-4-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-11-02][SH].hwp

II-5-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-11-02][HH].hwp

=== The End ====