OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-11-23 ()

참여자: YB, JS, SH

HH (병결)

기록자: JS

 

주 제: OKRC 113CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

9. [18-056-RD-12] 국토부 과제

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-11-23][SH].hwp

2) SH

a) 타 업무 진행으로 미진행

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-11-23][JS].hwp

2) 타 업무 진행으로 연기

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-11-23][YB].hwp

2) 논문 작성 일정 연기

a) 18. 12 중순 ~ 19. 01 중순 (한달)

b) 논문 집중 작성 기간

 

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-11-23][SH].hwp

2) 출장 후 업무

a) 출장 비용 정리 완료

b) 출장 사진 정리 완료

3) 마감 업무로 전환


5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-11-23][YB].hwp

2) 상태 감지 액션 관련 기능 추가

3) 정상 입력 데이터 기반의 분석 데이터 도출 진행 중

 

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) 책임자 병결

 

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-11-23][SH].hwp

2) 디자인 룸 서버 설치 완료

3) 설계실 서버 설치 진행 예정

 

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) 책임자 병결

 

9. [18-056-RD-12] 국토부 과제

1) D-[18-056-RD-12]-[국토부_과제_제안서]-[2018-11-23][JS].hwp

2) 제안서 작성 완료

3) 제출 서류 준비 완료

4) 제안서 제출 기간 연장

a) 11/28 () 16:00

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

====================================================================================

5-Fri-2018-11-23-Evaluation.jpg====================================================================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) JS': (1)

4) SH’s: (1)

5) 5-Fri-2018-11-23-Evaluation.jpg: (1)

6) CHECK Reports: (7)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-11-23][SH].hwp

II-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-11-23][JS].hwp

II-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-11-23][YB].hwp

II-4-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-11-23][SH].hwp

II-5-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-11-23][YB].hwp [Classified]

II-7-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-11-23][SH].hwp

II-9-1) D-[18-056-RD-12]-[국토부_과제_제안서]-[2018-11-23][JS].hwp

=== The End ====