OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-07-02 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 71PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

8. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

9. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

10. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

11. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

12. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

13. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

14. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

15. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

16. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

17. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

18. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

19. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

20. [18-037-RC-07] 3L-CPS

21. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

22. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

23. [18-044-RC-11] BOOK Project


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

11. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room


VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-07-02][SH].hwp

2) 버그 수정 및 테스팅

a) 금주 혹은 차주 초까지 완료 예정

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-07-02][JS].hwp

2) 코드 통합

a) stmtNODE, exprNODE

3) 코드 통합으로 인한 시각화 모듈 연동 코드 수정

 

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-07-02][SH].hwp

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-07-02][YB].hwp

2) 금주 타 업무([18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K) 진행으로 인해 차주 마감 예정

3) 논문 수정

a) Introduction 수정

b) 상세하게 내용 작성

 

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-07-02][JS].hwp

2) 정보과학회 논문을 기반으로 작성 계획 예정

3) YB의 논문 확인 및 검토 후 진행 예정

 

6. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-07-02][YB].hwp

2) 일정에 맞게 각 업무 마감 예정

a) 7/4: 4장 종료

b) 7/5: 2장 종료

c) 7/7: 5장 종료

d) 7/9: 1장 종료

3) 마감 후 MK에게 메일로 진행사항 보고 및 전송 예정

 

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-07-02][SH].hwp

2) 지난 64주 일요일 논문 제출 완료

3) 최종 논문 미흡 사항 (쪽수 제한으로 인해 미반영)

a) ECSS-E-40 관련 문구 상세 반영 미흡

4) 논문 결과 대기 중

a) 추후 미흡 사항 반영하여 저널 급 논문으로 수정 계획


8. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-07-02][YB].hwp

2) 논문 작성

a) 본문 작성 및 예제 적용

b) SAVE/dTP-calculus

3) 금주 내 초안 작성 예정

 

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-07-02][YB].hwp

2) Licence 구입 예정

3) 10월 중간 보고 준비 필요

a) 9: 집중 준비 기간

 

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-07-02][SH].hwp

2) SH, HH : SAVE/Map 구성 진행 예정

3) MK 하드웨어 관련 예산 견적 요구

a) SH 정리 후 보고 예정

 

11. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) 에어컨 설치 예정

2) 지난 2018 SWII 결과물 정리 및 전시 예정


12. [기타] 문서 작성 관련

1) Manual과 같은 문서 작성은 문서 샘플(DRAFT) 참고 바람

 

13. [기타] MK 출장 신청

1) 내일(2018.07.03.) 출장 신청

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) PLAN Reports: (10)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-07-02][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-07-02][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-07-02][SH].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-07-02][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-07-02][JS].hwp

VI-6-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-07-02][YB].hwp [Private]

VI-7-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-07-02][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-07-02][YB].hwp

VI-9-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-07-02][YB].hwp [Classified]

VI-10-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-07-02][SH].hwp

=== The End ====