OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-26 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 34PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

7. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

8. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

9. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

10. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

11. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

12. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

13. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

14. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

15. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

16. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

17. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

18. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

19. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

20. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

21. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

22. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

23. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

24. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

25. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

26. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

 

 

IV. 주요 업무 논의

 

1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

6. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

8. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

9. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

 

 

V. PLAN

 

1. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-26]-[MR].hwp

2) 기술서 작성 진행 중

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-26][JS].hwp

2) exprNODE 개발 진행 중

3) 업무 지연에 대해 논의

4) DO 회의 후 MK와의 exprNODE 관련 추가 논의 예정

 

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-03-26][SH].hwp

2) 우주기초 연차실적보고서 작성: SH, JS

3) 제출 마감: 2018/03/30/

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-26][YB].hwp

2) 본문 작성 진행 중, 진행 간 SAVE의 수정 사항 확인

a) 이론 중심 기술

3) 3월 마감 업무였지만 YB의 수행 업무 과다로 차주(41)까지 연기

 

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-26][YB].hwp

2) 타 업무([18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II)와 병행

a) 교육 자료 준비와 병행하여 저서 자료 준비: 5장 준비

 

6. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-26]-[MR].hwp

2) 금일(2018/03/26/) 오후 또는 내일(2018/03/26/) 오전 작성 마무리 후 MK검토

3) 최종논문 제출 마감: 2018/03/30/

 

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-03-26][SH].hwp

2) 초록 제출 마감: 2018/04/01/

3) 책임: MK

 

8. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) 2018 3ADOxx Training 4주차 교육

2) 마지막 교육 후 식사 준비

a) 인원: 교육생 및 교육담당자 전원

i) KAIST 교육생 시간 확인

ii) CBNU 교육생 시간 확인

iii) 시간 확인 담당자: JS

b) 장소: 서가 앤 쿡

c) 시간: 미정

d) 예약 담당: JS

3) 수료증 준비: JS

 

9. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-23][YB].hwp

2) 매뉴얼 작성 진행 중

a) YB의 수행 업무 과다로 차주(41)까지 연기

 

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS marketing material - 1st translation.hwp

2) ADONIS 번역 - SH.docx

3) SH, JS의 초벌 번역 자료 확인

4) 홍보 자료 초안 작성 후 MK 검토 예정


11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-26][YB].hwp

2) kick-off meeting 발표 자료 준비

a) 제출 마감: 2018/04/03/

3) kick-off meeting 일시

a) 제출 마감: 2018/04/06/

4) 참석 인원: MK, YB

a) 추가 인원(SH, JS) 참석 여부 검토 필요

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-26][SH].hwp

2) 드론 제외한 기기 작동 기능 검사 완료

3) 아두이노 웹 통신 검사 완료

4) OMiPOB의 공개 소스코드 확인 중

 

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) 신규 업무 생성

2) MR 석사 논문 작성 및 발표

3) OKRC 홈페이지 업무 기록 공간 할당

4) 작성 일정 및 계획 수립 필요

5) 업무 시작: 2018/04/02/(41)

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (19)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's  Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (13)

V-1-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-26]-[MR].hwp

V-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-26][JS].hwp

V-3-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-03-26][SH].hwp

V-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-26][YB].hwp

V-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-26][YB].hwp [Private]

V-6-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-26]-[MR].hwp

V-7-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-03-26][SH].hwp

V-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-19]-[MR].hwp

V-9-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-23][YB].hwp [Classified]

V-10-1) ADONIS marketing material - 1st translation.hwp

V-10-2) ADONIS 번역 - SH.docx

V-11-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-26][YB].hwp [Classified]

V-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-26][SH].hwp

=== The End ====