.OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2019-01-04 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR, HH

기록자: SH

 

주 제: kick-off Meeting/Long Term Plan/Task

 

 

I. kick-off Meeting/Long Term Plan/Task

 

1. 논의 사항

1) 업무 점검

2) 업무 책임

3) 역할 분담

 

 

II. 논의 사항

 

1. 논의 사항

1) 2018년 업무 중 완료되지 않은 업무 점검 및 2019년 코드 재할당 예정

2) 2019-1-2주 업무 시행 준비

a) 각자 업무의 장/단기 계획 수립

b) 업무 계획 조정 및 점검

 

2. 참고 자료

1) 5-Fri-2019-01-04-board.jpg

2) 2019-Annual Plan.pptx

3) 2019-Annual Plan - JS.pptx


MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

HH : __________________

==========================================

Included: (3)

II-2-1) 5-Fri-2019-01-04-board.jpg (1)

II-2-2) 2019-Annual Plan.pptx (1)

II-2-3) 2019-Annual Plan - JS.pptx (1)

=== The End ====