OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-08 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 31DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-08][SH].hwp

2) 코드 통합 작업 진행 중

3) YB와 논의 후 테스팅 진행 예정

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-08]-[MR].hwp

2) Composition 알고리즘 작성 중

3) 타 업무([18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition)에 적용 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-08][JS].hwp

2) 파서 개발 중, 트리 및 노드 생성에 수정이 필요하여 진행 중

3) 노드 아이콘 생성/시험을 위해 임시 노드로 개발 진행 중


4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-08][SH].hwp

2) 저서 출판 결제 완료

3) 저서 구매 확인 중

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-08][SH].hwp

2) 금일(2018.03.08.) 오탈자 수정 후 논문 업로드 예정

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-08][YB].hwp

2) Choice 적용 예제 구성 중

 

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-08][YB].hwp

2) 일정표 작성 및 게시 완료

3) 개발 파트 예제 구성 중

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-08]-[MR].hwp

2) 초록 초안 검토 중(MK)

 

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) 금일(2018.03.08.) 오후 교육 환경 구성

a) 책상 배치

b) 전력 사용을 위한 멀티탭 배치

c) 스크린 및 빔프로젝터 확인

2) 주차권 준비

3) 다과 준비(?)

 

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-08][YB].hwp

2) 기능 시험 중

3) 배치 파일 생성

 

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-08][YB].hwp

2) 제안서 및 서류 발송 (2018.03.08.~ 09.)

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-08][SH].hwp

2) 기기(드론, 로봇팔, 자동차) 견적서 작성 완료

3) YB와 논의 후 주문 예정(2018.03.08.)

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (11)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-08][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-08]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-08][JS].hwp

II-4-1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-08][SH].hwp

II-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-08][SH].hwp

II-6-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-03-08][YB].hwp

II-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-08][YB].hwp [Private]

II-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-08]-[MR].hwp

II-10-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-08][YB].hwp [Classified]

II-11-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-03-08][YB].hwp [Classified]

II-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-08][SH].hwp

=== The End ====