OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-05-31 ()

참여자: MK, YB, SH, JS

기록자: SH

 

주 제: OKRC 55PLAN, DO, CHECK

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [19-032-RD-11] [Proposal] 2019 하반기 중견 과제 제안서

2. [19-033-BZ-05] [Translation] ADOSCORE 패키지 번역

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

4. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

5. [19-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

6. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

7. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

8. [19-009-PP-01] [Conf] PoEM 2019

9. [19-010-PP-02] [Conf] PrOse 2019

10. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

11. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

12. [19-013-PP-05] [Journal] GTS Language/국외

13. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

14. [19-017-PP-09] [Thesis] YB 박사학위 논문

15. [19-020-RC-02] [Tutorial] 1CPS 튜토리얼 준비/개최

16. [19-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

17. [19-022-RC-04] [LAB] HH 석사학위 지원

18. [19-023-BZ-01] [Sales] 홍보 동영상 제작/게시

19. [19-024-BZ-02] [Sales] ADONIS 매뉴얼 제작/게시

20. [19-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

21. [19-030-BZ-04] BOC Day NY

22. [19-031-PP-04] RE/IC JEJU ADOxx tutorial

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-016-PP-08] [Conf] 전반기 학술대회 검색 (2 ~ 3)

2. [19-008-RD-08] [Proj] 기초연구 제안서

3. [19-019-RC-01] [Tutorial] 4ADOxx 튜토리얼 준비/개최

4. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

5. [19-026-RD-09] [Proposal] SS/SDS 지정과제 제안서

6. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

7. [Proposal] LINC+ 3차 산학공동기술개발과제 과제 제안서

8. [19-018-NPO-01] [NEMO] 2019 NEMO Summer School 지원/참석

9. [19-022-RC-04] [LAB] HH 석사학위 지원

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. N/A

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

4. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

5. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

6. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

7. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

8. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

 

VI. P+D+C

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

A) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-05-31][SH]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

P)

- EMS 요구사항 테스팅 진행

D)

- 타 업무 진행으로 인해 미진행

C)

- 타 업무 진행으로 인해 미진행

 

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-05-31][JS]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

P)

- 통합 생성기 개발

D)

- 통합 생성기 개발

C)

- 통합 생성기 개발: 타업무 진행으로 인해 작업을 많이 수행하지 못함


3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

A) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-05-31][YB]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

P)

- 세미나 자료 준비

D)

- 세미나 준비를 위한 자료 작성

C)

- CMS 시스템 확인, 표준 및 SAVE 관련 자료 작성

 

4. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

A) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-05-31][SH]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

P)

- 비공개

D)

- 비공개

C)

- 비공개


5. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

A) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-05-31][YB]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

 

P)

- 논문 수정 마무리: 논문 내용 재검토, 용어 정의 확인 등

D)

- 논문 수정 작업 진행

C)

- 논문 수정 마무리

 

6. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

A) D-[19-012-PP-04]-[dTp-국내]-[2019-05-31][JS]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

P)

- 논문 투고

D)

- 논문 투고 완료 및 심사비 입금 완료

C)

- 대기 업무로 전환

 

7. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

A) 판서 및 녹취 자료 정리

P)

- 판서 및 녹취 자료 정리

D)

- 판서 및 녹취 자료 정리

C)

- 판서 및 녹취 자료 정리

 

8. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

A) D-[19-027-RC-05]-[XMS]-[2019-05-31][YB]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

2) ADONIS 관리 체계 구성

P)

- 업무 관리 체계 구성

D)

- 전체 업무 현황 모델 구성

C)

- 업무 관리 시나리오에 따른 업무 관리 체계 구성

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

 

===================================================================================

5-Fri-2019-05-31-Evaluation.jpg

===================================================================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly Check: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) board: (0)

6) Evaluation: (1)

7) Reports: (7)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-05-31][SH]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

VI-2-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-05-31][JS]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

VI-3-1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-05-31][YB]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

VI-4-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-05-31][SH]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-05-31][YB]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

VI-6-1) D-[19-012-PP-04]-[dTp-국내]-[2019-05-31][JS]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

VI-7-1) D-[19-027-RC-05]-[XMS]-[2019-05-31][YB]-[19-5-5]-[P+D+C].hwp

=== The End ====