OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-06-21 ()

참여자: YB, SH, JS

기록자: SH

 

주 제: OKRC 63PLAN, DO, CHECK

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

4. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

5. [19-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

6. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

7. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

8. [19-009-PP-01] [Conf] PoEM 2019

9. [19-010-PP-02] [Conf] PrOse 2019

10. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

11. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

12. [19-013-PP-05] [Journal] GTS Language/국외

13. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

14. [19-017-PP-09] [Thesis] YB 박사학위 논문

15. [19-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

16. [19-023-BZ-01] [Sales] 홍보 동영상 제작/게시

17. [19-024-BZ-02] [Sales] ADONIS 매뉴얼 제작/게시

18. [19-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

19. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

20. [19-030-BZ-04] BOC Day NY

21. [19-031-PP-04] RE/IC JEJU ADOxx tutorial

22. [19-033-BZ-05] [Translation] ADONIS v6.1 번역

 

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-016-PP-08] [Conf] 전반기 학술대회 검색 (2 ~ 3)

2. [19-008-RD-08] [Proj] 기초연구 제안서

3. [19-019-RC-01] [Tutorial] 4ADOxx 튜토리얼 준비/개최

4. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

5. [19-026-RD-09] [Proposal] SS/SDS 지정과제 제안서

6. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

7. [Proposal] LINC+ 3차 산학공동기술개발과제 과제 제안서

8. [19-018-NPO-01] [NEMO] 2019 NEMO Summer School 지원/참석

9. [19-022-RC-04] [LAB] HH 석사학위 지원

10. [19-020-RC-02] [Tutorial] 1CPS 튜토리얼 준비/개최

11. [19-034-RD-12] [Proposal] 2019 하반기 Samsung 기초 과학

12. [19-034-RD-12] [Proposal] 2019 하반기 Samsung ICT 창의 과제

13. [19-032-RD-11] [Proposal] 2019 하반기 중견 과제 제안서

14. [19-037-BZ-07] 전북대 성과관리 자료 정리

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [19-036-BZ-06] 알룩스 홈페이지 제작

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

4. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

5. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

6. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

7. [19-033-BZ-05] [Translation] ADONIS v6.1 번역

8. [19-036-BZ-06] 알룩스 홈페이지 제작

 

VI. P+D+C

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-06-21][SH]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) 이번주 타 업무로 인해 진행하지 못함: 입찰 자료 조사

 

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-06-14][JS]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) 개발 진행 중. 우선 순위가 높은 업무 처리로 인해 진행이 더딤

3) 결과 나오는 대로 보고 필요, 차주 보고할 수 있도록 준비

4) 평가 등급: B

 

3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) 세미나 리허설이 연기되었으며, 관련 준비를 잘 수행해야 함

 

4. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-06-21][SH]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) 비공개


5. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) 논문 내용 번역 대기

 

6. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

1) D-[19-027-RC-05]-[XMS]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) XMS 시범 적용 진행.

 

7. [19-033-BZ-05] [Translation] ADONIS 6.1 번역

1) D-[19-033-BZ-05]-[ADONIS Translation]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) ADONIS 번역 파일 수집 후 통합 및 발송 과정을 진행해야함

 

8. [19-036-BZ-06] 알룩스 홈페이지 제작

1) D-[19-036-BZ-06]-[알룩스-HP]-[2019-06-21][JS]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

2) 업무 폐기

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

 

===================================================================================

5-Fri-2019-06-21-Evaluation.jpg

===================================================================================

Included: (13)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly Check: (1)

3) SH's: (1)

4) JS's: (1)

5) board: (0)

6) Evaluation: (1)

7) Reports: (8)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-06-21][SH]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

VI-2-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-06-21][JS]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

VI-3-1) D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

VI-4-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-06-21][SH]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

VI-6-1) D-[19-027-RC-05]-[XMS]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

VI-7-1) D-[19-033-BZ-05]-[ADONIS Translation]-[2019-06-21][YB]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

VI-8-1) D-[19-036-BZ-06]-[알룩스-HP]-[2019-06-21][JS]-[19-6-3]-[P+D+C].hwp

=== The End ====