.OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-12-14 ()

참여자: YB, JS, SH, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 122CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

4. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

 

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-14][SH].hwp

2) 프로시저 10개 개발 완료

3) 차주 추가 프로시저 개발 진행 예정

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-14][JS].hwp

2) notebook 수정 완료

3) data reader, mapper 개발 진행 중

4) CHECK 회의 후 추가 개발 진행 예정

 

3. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-14][YB].hwp

2) 분석 작업 결과

a) 노트북 메모리 관련 오류로 인한 분석 중단

b) 서버: 상태도 2(48시간째 분석 중)

3) 추가 자료 요청 완료

 

4. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) 논문 심사 결과 서류 제출 완료

2) 원문 제출을 위한 논문 수정 및 검토 진행

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-14][HH].hwp

2) 상위 메뉴 추가 및 수정 완료

3) JS: 상위 메뉴 디자인 변경 예정

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-14][SH].hwp

2) 프로젝트 관련 질의 응답 진행 중

3) 기말고사 완료 (감독: YB, JS)

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-14][HH].hwp

2) ADOxx : 개발완료

3) 아두이노 : 움직임 오류 수정 중

4) : 맵 제작 완료

5) 서버 : 제작 완료

 

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-14][SH].hwp

2) 추가 요구사항 관련 자료 조사 진행 중

3) 차주 월요일 초안 검토 후 제출 예정

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

5-Fri-2018-12-14-board.jpg====================================================================================

Included: (13)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) JS': (1)

4) SH’s: (1)

5) HH’s: (1)

6) 5-Fri-2018-12-14-Evaluation.jpg: (1)

7) CHECK Reports: (7)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-14][SH].hwp

II-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-14][JS].hwp

II-3-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-14][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-14][HH].hwp

II-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-14][SH].hwp

II-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-14][HH].hwp

II-8-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-14][SH].hwp

=== The End ====