OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-12-24 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 124PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

9. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

10. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

11. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

12. [18-044-RC-11] BOOK Project

13. [18-045-RD-10] CMS v1.0

14. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

15. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

16. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

17. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

18. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

19. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

20. [18-055-BZ-08] ADONIS/K 판매 절차 확인 및 수행


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

29. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

30. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

31. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

32. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

33. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

34. [18-056-RD-12] 국토부 과제

35. [18-057-RD-13] 중견 과제 제안서

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]


V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

 

 

VI. PLAN

 

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-24][SH].hwp

2) 15개의 Low-level 프로시저 개발

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-24]-[MR].hwp

2) 홈페이지 게시를 위한 콘텐츠 제작

a) JS 검토 후 게시 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-24][JS].hwp

2) exprNODE 생성기 개발

a) mapper 오류 수정

b) 생성기 테스트

 

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-24][YB].hwp

2) 상태도 분석

a) A, B의 조합 대상으로 분석: 310,000개의 경로 생성

3) 분석 계획

a) 상태도 A, B: Deadlock 없이 경우의 수 도출

b) 상태도 C, D: 경우의 수에 영향 없음, deadlock 가능성이 있으므로 분석 수행 예정

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-24][HH].hwp

2) 위젯 제작 및 ADO 관련 제품 페이지 디자인 수정

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-24][SH].hwp

2) 금주 프로젝트 발표 및 성적 처리 예정

3) 프로젝트 발표일: 18.12.26 ()


7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-24][HH].hwp

2) 금주 최종 발표 예정

a) 18.12.24 ()

3) 캡스톤 디자인 경진 대회

a) 18.12.26 () 09:00 ~ 18:00

 

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-24][SH].hwp

2) 국내, 국제 스마트 공장 자동차 제조 표준 비교 분석 예정

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

===================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) HH’s:(1)

7) PLAN Reports: (8)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-24][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-12-24]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-24][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-24][YB].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-24][HH].hwp

VI-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-24][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-24][HH].hwp

VI-8-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-24][SH].hwp

8) 1-Mon-2018-12-24-Board.jpg: (1)

=== The End ====