OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-05-28 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 55PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

  

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

10. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

11. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구


VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-28][SH].hwp

2) 2018 NEMO SummerSchool 강의안 준비 데이터로 활용 예정

a) 7월 초까지 구현 결과 확인 필요

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-05-28]-[MR].hwp

2) 타 업무([18-039-PP-15] MS/Thesis/MR)와 함께 진행 중

a) 타 업무([18-039-PP-15] MS/Thesis/MR) 우선 진행

b) 이후 PRISM 의 일반화가 마무리 될 수 있도록 해야 함.

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-28][JS].hwp

2) exprNODE 시각화 모듈 개발

a) 지난주 완료하지 못한 코드 추가 진행

b) 모듈 동작 확인 및 점검

i) 소규모 expression 자동화 점검 후 마감 예정

ii) 추후 복잡한 expression 적용 및 확인 필요

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-28][YB].hwp

2) 논문 수정

a) 논문 전체적인 구성 수정

b) SAVE 계산 결과

i) 평균 상태 수 = 전체 상태 수 / Path

MK: 경향성 분석 방향으로 진행 조언

 

5. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-05-28][SH].hwp

2) 타 업무([18-042-RD-08] 학제간 융합연구) 마감 후 진행 예정

 

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS 홍보물 추가 검토

 

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-28][SH].hwp

2) 지난주 실습 간 인터넷 관련 문제 확인

a) PLAN 회의 후 곧바로 해결하도록 하겠음.

 

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-28]-[MR].hwp

2) 논문 작성

a) Introduction

b) Related Works

3) MK review 시간을 감안하여 논문 작성을 진행해야 함.

4) JS: Implementation, Analysis, Composition, Example 파트 Review 진행


9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-28][SH].hwp

2) 강의 완료, 프로젝트 준비 및 발표 예정

 

10. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

1) OKRC D-R-d.png

2) 실내 장식 진행 예정

a) Title 및 벽장식

3) CPS 장식

a) 물품 정리 및 결재 후 구매 확정 예정

b) 물품에 대한 리스트 작성 필요

 

11. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

1) Proposal/outline-6.pptx

2) 지원 과제 요약.hwp

3) PLAN 회의 후 추가 논의 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

==========================================

Included: (18)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (12)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-28][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-05-28]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-28][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-28][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-05-28][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-28][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-28]-[MR].hwp

VI-9-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-28][SH].hwp

VI-9-2) 1-Mon-2018-05-21-board.jpg

VI-10-1) OKRC D-R-d.png

VI-11-1) Proposal/outline-6.pptx [Classified]

VI-11-2) 지원 과제 요약.hwp

=== The End ====