OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-15 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 32DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

11. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-15][SH].hwp

2) 타 업무([18-037-RC-07] 3L-CPS)로 인해 진행이 더딤.

3) 추가 개발을 위해 이전 자료 확인 중

a) gts logic v1-f-f-f.pptx

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-15]-[MR].hwp

2) Error 확인 및 수정 진행

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-15][JS].hwp

2) Parser 개발 진행 중

3) 예제 코드 작성 및 아이콘 연동 테스트 진행 예정


4. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-15][SH].hwp

2) 저서 구매 완료

3) 금주 업무 종료

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-15][SH].hwp

2) 논문 제출 완료

3) 추가 Review 대기 중 / 금주 업무 중지

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) 예제 구성 완료

2) 이론 작업 진행 중

 

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-15][YB].hwp

2) 타 업무([18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II)와 연계하여 진행 중

a) 타 업무에서 준비한 자료를 기반으로 작성 예정

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-15]-[MR].hwp

2) Overview / Implementation 작성 중

 

9. [18-020-RC-01] ADOxx 교육/SWD II

1) Modeling Language 정의 및 실습 자료 작성 중

2) 금주 2주차 교육 진행

 

10. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-15][YB].hwp

2) Wilfrid 자료 확인 및 새 기능 추가 진행 중

 

11. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) 4-Thu-2018-03-15-Minute Record-[ADONIS 홍보물].hwp

2) ADONIS 홍보 자료 제작에 대한 개요 및 일정 공유

3) 일정 일부 수정

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-15][SH].hwp

2) 기기 조립 및 작동 테스트 진행 중

3) Web 서버 관련 테스트 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (11)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-15][SH].hwp

II-1-3)-a) gts logic v1-f-f-f.pptx

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-15]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-15][JS].hwp

II-4-1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-03-15][SH].hwp

II-5-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-03-15][SH].hwp

II-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-15][YB].hwp [Private]

II-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-03-15]-[MR].hwp

II-10-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-15][YB].hwp [Classified]

II-11-1) 4-Thu-2018-03-15-Minute Record-[ADONIS 홍보물].hwp

II-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-15][SH].hwp

=== The End ====