You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
644 [19/04/3][Tue][2019-04-16] Wkly: PLAN 13 file
moonkun
2019-04-24 209
 
643 [19/04/2][Fri][2019-04-12] Wkly: CHECK 8 file
moonkun
2019-04-24 160
 
642 [19/04/2][Thur][2019-04-11] Wkly: DO 7 file
moonkun
2019-04-24 180
 
641 [19/04/2][Mon][2019-04-08] Wkly: PLAN 13 file
moonkun
2019-04-24 191
 
640 [19/04/1][Fri][2019-04-05] Wkly: CHECK 14 file
moonkun
2019-04-24 151
 
639 [19/04/1][Thur][2019-04-04] Wkly: DO 13 file
moonkun
2019-04-24 153
 
638 [19/04/1][Mon][2019-04-01] Wkly: PLAN 14
moonkun
2019-04-03 149
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-04-01 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 4월 1주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료...  
637 [19/03/4][Fri][2019-03-29] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-04-03 193
 
636 [19/03/4][Thur][2019-03-28] Wkly: DO 12
moonkun
2019-04-03 171
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-28 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...  
635 [19/03/4][Mon][2019-03-25] Wkly: PLAN 13
moonkun
2019-04-03 171
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-25 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [19-026-RD-09] [Proposal] SS/SDS 지정과제 제안서 2. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0 II. 기존 ...  
634 [19/03/3][Fri][2019-03-22] Wkly: CHECK 11 file
moonkun
2019-03-25 193
 
633 [19/03/3][Thur][2019-03-21] Wkly: DO 11 file
moonkun
2019-03-25 194
 
632 [19/03/3][Mon][2019-03-18] Wkly: PLAN 12
moonkun
2019-03-25 155
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-18 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 3주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료...  
631 [19/03/2][Fri][2019-03-15] Wkly: CHECK 11 file
moonkun
2019-03-18 208
 
630 [19/03/2][Thur][2019-03-14] Wkly: DO 13
moonkun
2019-03-18 235
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-14 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 2주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj]...  
629 [19/03/2][Mon][2019-03-11] Wkly: PLAN 13
moonkun
2019-03-18 172
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-11 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, HH 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 2주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 ## : 종료...  
628 [19/03/1][Fri][2019-03-08] Wkly: CHECK 12 file
moonkun
2019-03-05 238
 
627 [19/03/1][Thur][2019-03-07] Wkly: DO 11
moonkun
2019-03-05 171
OKRC 회의록 (Form 6 v2.1 19. 01. 04) 날 짜: 2019-03-07 (목) 참여자: MK, YB, SH, JS 기록자: SH 주 제: OKRC 3월 1주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X 2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X 3. [19-004-RD-04] [Proj] CMS...  
626 [19/03/1][Mon][2019-03-04] Wkly: PLAN 13 file
moonkun
2019-03-05 214
 
625 [19/02/4][Fri][2019-03-01] Wkly: CHECK 7 file
moonkun
2019-03-05 244