OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-02-02 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 15CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

5. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

6. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

7. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

 

 

II. 대기 중인 업무

 

#1 ‘대기 중인 업무진행 중인 주요 업무이긴 하나 대기또는 중지중인 업무 로써

     (Form 1 v2.1 18. 01. 05) 업무 번호와 이름에 초록색으로 표기 한다.

#2 이후 (Form 3 v2.0 18. 01. 05)를 작성하지 않는다.

#3 18. 02. 05 부터 시행한다.

#4 ex) 논문 경우, “투고 후 심사 기간동안 실험실에서의 진행사항이 없으므로 대기상태

 

1. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

2. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

 

III. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-02][SH].hwp

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-02]-[MR].hwp

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-02][JS].hwp

 

 

4. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Maunal K]-[2018-02-02][YB].hwp

2) ADOxx Manual 목차-수정.hwp

 

5. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

1) D-[18-026-BZ-01]-[SM1]-[2018-02-02][YB].hwp

 

6. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-02][YB].hwp

 

7. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

1) D-[18-029-BZ-04]-[ADONIS Admin]-[2018-02-02][YB].hwp

 

8. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-02-02][SH].hwp

 

9. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-02-02][SH].hwp

 

 

IV. 금주 종료 업무

 

1. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]


MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (16)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) MR's: (1)

6) Task Evaluation: (1)

7) CHECK Reports: (10)

III-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-02-02][SH].hwp

III-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-02-02]-[MR].hwp

III-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-02-02][JS].hwp

III-4-1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Maunal K]-[2018-02-02][YB].hwp [Private]

III-4-2) ADOxx Manual 목차-수정.hwp [Private]

III-5-1) D-[18-026-BZ-01]-[SM1]-[2018-02-02][YB].hwp [Classified]

III-6-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-02-02][YB].hwp [Classified]

III-7-1) D-[18-029-BZ-04]-[ADONIS Admin]-[2018-02-02][YB].hwp [Classified]

III-8-1) D-[18-007-PP-01]-[InTechdT-Calculus]-[2018-02-02][SH].hwp

III-9-1) D-[18-008-PP-02]-[SoSSADONISCertification]-[2018-02-02][SH].hwp

=== The End ====