OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-12-03 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 121PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

9. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

10. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

11. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

12. [18-044-RC-11] BOOK Project

13. [18-045-RD-10] CMS v1.0

14. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

15. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

16. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

17. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

18. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

19. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

20. [18-055-BZ-08] ADONIS/K 판매 절차 확인 및 수행

21. [18-056-RD-12] 국토부 과제

22. [18-057-RD-13] 중견 과제 제안서


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

29. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

30. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

31. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

32. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

33. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]


V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

4. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

9. [18-056-RD-12] 국토부 과제

10. [18-057-RD-13] 중견 과제 제안서

 

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-03][SH].hwp

2) 타 업무 수행으로 인한 업무 지연

a) NGV2

b) 중견과제 제안서

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-03][JS].hwp

2) exprNODE Generator 개발 예정

3) 다중 IF 문을 통한 스트레스 테스트 수행 예정

 

3. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-03][YB].hwp

2) 재귀 호출 관련 코드 수정 예정

a) 반복 수행 방식 또는 재귀 호출 수를 감소

3) 코드 수정 후 분석 수행 예정

 

4. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) 금주 금요일 MR 논문 심사 예정

a) 18. 12. 07 () 10:00 ~

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-03][HH].hwp

2) 소스 코드 수정: 메뉴 2열 개발

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-03][SH].hwp

2) MK 국내 출장으로 인해 SH 수업 진행 예정

a) 실습 관련 강의 진행 예정


7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-03][HH].hwp

2) 하드웨어(아두이노): 소스코드 수정 및 오류 동작 점검

3) 서버: 블루투스 통신 모듈 문제점 수정

4) : 맵 구축 및 구성 수행 예정

 

8. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-03][SH].hwp

2) 금일 착수 회의 수행 예정

a) PLAN 회의 후 출발 예정

3) 착수 회의 간 발표 자료 검토 및 점검


9. [18-056-RD-12] 국토부 과제

1) D-[18-056-RD-12]-[국토부_과제_제안서]-[2018-12-03][JS].hwp

2) 금주 수요일 발표 평가 예정

a) 암맹평가

b) 18. 12. 05 ()

3) 내일 발표 예행 연습 수행 예정

a) 18. 12. 04 () 10

 

10. [18-057-RD-13] 중견 과제 제안서

1) D-[18-057-RD-13]-[중견과제_제안서][2018-12-03][SH].hwp

2) JS가 작성한 제안서를 기반으로 제안서 작성

3) 연구 주제 및 계획 수정

a) 도시 계획 효율성 향상 -> 스마트 시티 IoT 서비스의 SECURE (safety + security) 검증

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) HH’s:(1)

7) PLAN Reports: (9)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-03][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-03][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-03][YB].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-03][HH].hwp

VI-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-03][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-03][HH].hwp

VI-8-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-03][SH].hwp

VI-9-1) D-[18-056-RD-12]-[국토부_과제_제안서]-[2018-12-03][JS].hwp

VI-10-1) D-[18-057-RD-13]-[중견과제_제안서][2018-12-03][SH].hwp

=== The End ====