OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-03-02 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 24CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

5. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

6. [18-037-RC-07] 3L-CPS

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-02][SH].hwp

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-02]-[MR].hwp

2) 졸업 전공 시험 완료 > 차주 업무 재게

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-02][JS].hwp

2) SRRE v1.0 개발 마무리 예정(주중 추가 작업 필요)

3) 차주 SRRE v1.1 개발 계획 수립 예정

 

4. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-02][YB].hwp

2) 작성 계획 수립 완료

3) 상세 작성 계획표 작성 완료

 

5. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-02][YB].hwp

2) 다양한 View 개발 진행

3) View 관련 메타 모델 수정 및 관계도 구성 완료


6. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-02][SH].hwp

2) 드론, 로봇, 자동차 등 구매 목록 작성 필요

3) 웹서버 및 통신이 가능한 제품군 확인 중

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

==========================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) MR's: (1)

6) Task Evaluation: (1)

7) CHECK Reports: (6)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-03-02][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-03-02]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-03-02][JS].hwp

II-4-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-03-02][YB].hwp [Private]

II-5-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-03-02][YB].hwp [Classified]

II-6-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-03-02][SH].hwp

=== The End ====