OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-06-22 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 63CHECK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

13. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

14. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

15. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

  

II. CHECK

 

0. 금주 CHECK 회의는 보고서 작성으로 대체

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-22][SH].hwp

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-22]-[MR].hwp

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-22][JS].hwp

 

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-22][SH].hwp

 

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-22][YB].hwp

 

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-22][JS].hwp

 

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-22][YB].hwp

 

8. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-22][SH].hwp

 

9. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-22][YB].hwp

 

10. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) BZEN 홍보 자료 출력 및 비치

 

11. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-22][YB].hwp

 

12. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-22][SH].hwp

 

13. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-06-22][SH].hwp

 

14. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) 에어컨 설치 취소, 다른 업체 조사 및 문의 예정

2) 블라인드 문구 선정 및 제작 문의

a) 2-Design Room.pptx

b) 5-Fri-2018-06-22-Board.jpg

5-Fri-2018-06-22-Board.jpg

 

15. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-22][YB].hwp


III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

====================================================================================

 

5-Fri-2018-06-22-Evaluation.jpg


====================================================================================

Included: (21)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH's: (1)

4) JS': (1)

5) MR's: (1)

6) Task Evaluation: (1)

7) CHECK Reports: (15)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-22][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-22]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-22][JS].hwp

II-4-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-06-22][SH].hwp

II-5-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-22][YB].hwp

II-6-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-State-minimization]-[2018-06-22][JS].hwp

II-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual K]-[2018-06-22][YB].hwp [Private]

II-8-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-22][SH].hwp

II-9-1) D-[18-019-PP-13]-[POEM]-[2018-06-22][YB].hwp

II-11-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-06-22][YB].hwp [Classified]

II-12-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-22][SH].hwp

II-13-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-06-22][SH].hwp

II-14-3)-a) 2-Design Room.pptx

II-14-3)-b) 5-Fri-2018-06-22-Board.jpg

II-15-1) D-[18-043-RD-09]-[PSA]-[2018-06-22][YB].hwp

=== The End ====