OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-04-05 ()

참여자: YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 41DO 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

6. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

7. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

8. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

11. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

12. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

II. DO

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-05][SH].hwp

2) 데이터 구조 추가 작업 진행 중

3) SRL/GTS Logic관련 정의 필요

a) YB와 추후 논의 예정

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-05]-[MR].hwp

2) 기술서 작성: n:2 lattice Algorithm

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-05][JS].hwp

2) exprNODE 관련 함수 코드 변환 진행 중

a) C -> ADOScript

b) 구동 테스트 동시 진행 중

3) 마감이 다가오는 타 업무 진행으로 진행이 더딤

a) 업무를 동시에 진행할 수 있는 능력 배양과 시간 분배가 필요하다고 조언


4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-05][YB].hwp

2) 논문 본문 작성 간에 SAVE 추가 개발 진행 중

3) 새로운 문법에 장점 및 특징을 살리기 위해 고민 중

 

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-05][YB].hwp

2) 3Modeling Language 작성 진행 중

a) 기존 자료 확인 및 추가사항 점검

 

6. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-04-05]-[MR].hwp

2) 세 번째 초안 작성 및 검토 진행 중

3) MK의 조언에 따라 논문 수정 진행 중

 

7. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-05][YB].hwp

2) Admin 관련 가이드북 작성 중

a) 자세한 사항은 BOC 문서 첨부 예정

 

8. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS marketing material draft - f.pdf

2) 최종본 검토 예정

3) 최종 검토 후 제작 요청 예정

 

9. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-04-05][YB].hwp

2) 내일 착수 회의 진행

a) 18/04/16/9시 출발 예정

3) JS: MK 출장 신청 예정

a) YB: 출장 관련 내용 전송 예정

 

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-05][SH].hwp

2) CPS 구축 진행 중

a) 학생 실습이 곧 시작하므로 집중할 필요 있음

3) CPS ADOxx library 구축 진행 중

a) 실습시 활용 예정

 

11. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) MR 논문 주요 일정 공지 및 논의

2) 주요일정 확인 및 관리를 위해 일정표 및 작성 계획 수립 제안


12. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-05][SH].hwp

2) 8주 강의 계획

a) 초기 8주 이론 및 실습 동시 진행 계획

3) 8주 강의 계획 수정 제안

a) 이론 강의 (4)

b) 실습 (4)

c) 이론과 실습을 나눠 집중도를 높이기 위함

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) DO Reports: (11)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-05][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-05]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-05][JS].hwp

II-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-05][YB].hwp

II-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-05][YB].hwp [Private]

II-6-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-04-05]-[MR].hwp

II-7-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-05][YB].hwp [Classified]

II-8-1) ADONIS marketing material draft - f.pdf

II-9-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-04-05][YB].hwp [Classified]

II-10-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-05][SH].hwp

II-12-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-05][SH].hwp

=== The End ====