check-p1.png


check-p2.png


check-p3.png


check-p4.png


check-p5.png


날짜 : 2016-03-12 ()

주제 : 주간 결산 회의

참여자 : MK, YB, SH, JS

기록자 : SH

 

1. omilab-korea.org 신청하기

 

2. 코딩계획 잘 세워보기.

 

 

일정

 

기타


봄 목표 : SAVE v1.0 완성하는 것에 초점을 두기.

가을 목표 : ADOxx 사용법 튜토리얼 가능할 정도로 완료하기

 

YB: __________________

WR: __________________

SH: __________________