.OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-02-29 ()

참여자: YB, JS, SH, MR

기록자: SH

 

주 제: OKRC 24CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

4. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

5. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

6. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

7. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

8. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

9. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

 

 

II. CHECK

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-02-28][SH].hwp

2) High-level 프로시저 개발


2. [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

1) D-[19-002-RD-02]-[PRISM2.X-ADOxx]-[2019-02-28]-[MR].hwp

2) 일반화 코드 업로드


3. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-02-28][JS].hwp

2) 파서 수정 및 스터디


4. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

1) 첨부 문서 없음: D-[19-004-RD-04]-[CMS]-[2019-02-28][YB].hwp

2) 출장으로 인해 불참


5. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

1) 첨부 문서 없음: D-[19-006-RD-06]-[NGV]-[2019-02-28][YB].hwp

2) 비공개됨


6. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-02-28][SH].hwp

2) 비공개됨


7. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

1) 첨부 문서 없음: D-[19-011-PP-03]-[Choice Journal]-[2019-02-28][YB].hwp

2) 출장으로 인해 불참


8. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-02-28][JS].hwp

2) 추가 정리 진행


9. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-02-28][SH].hwp

2) 작성 완료(2장 제외)

 

 

 

III. 금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

5-Fri-2019-03-01-evaluation.jpg====================================================================================

Included: (12)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (0)

3) SH’s: (1)

4) JS': (1)

5) MR’s: (1)

5) HH’s: (1)

7) 5-Fri-2019-02-29-Evaluation.jpg: (1)

8) CHECK Reports: (6)

VI-1-1) D-[19-001-RD-01]-[SAVE 3.X]-[2019-02-18][SH].hwp

VI-2-1) D-[19-002-RD-02]-[PRISM2.X-ADOxx]-[2019-02-18]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-02-18][JS].hwp

VI-4-1) D-[19-007-RD-07]-[NGV-II]-[2019-02-18][SH].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[19-014-PP-06]-[Book-PL]-[2019-02-18][JS].hwp

VI-6-1) D-[19-015-PP-07]-[CPS book]-[2019-02-18][SH].hwp

=== The End ====