OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-10-08 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 102PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

2. [18-055-BZ-08] ADONIS/K 판매 절차 확인 및 수행

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

10. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

11. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

12. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

14. [18-044-RC-11] BOOK Project

15. [18-045-RD-10] CMS v1.0

16. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

17. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

18. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

19. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

20. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

21. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

22. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

23. [18-053-PP-17] PrOse Workshop


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

 

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]


V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

9. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

10. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

 

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-08][YB].hwp

2) Execution model 구조 변경

a) Execution model 생성 시 ITS 확률 명세를 기반으로 랜덤변수 생성기 연결

b) 타 업무([18-053-PP-17] PrOse Workshop)와 관련성 있음

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-08][JS].hwp

2) exprNODE 관련 코드 추가 및 테스팅 진행 예정

a) Input: SRL format Ada 코드 txt 파일

b) Output: Node 별 추출된 데이터 txt 파일

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-08][YB].hwp

2) 금주 본문 내용 보강 및 예제 부분 보강 진행 예정

 

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-08][YB].hwp

2) 10/06 추가 자료가 업로드 되어 있지 않아 금일 회의 후 전화 연결 예정

3) Test case 재생성 및 상태도 명세 진행 예정

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-10-08][HH].hwp

2) 금일 메인 페이지 데모 수행

a) 수정 사항: 로고 사용 및 BZEN 철학 등과 같은 관련 내용 추가 요청

3) 금주 금일 수집한 피드백을 기반으로 메인 페이지 재설계 예정

4) 상세 콘텐츠 제작 및 게시 예정


6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-08][SH].hwp

2) 금주 CPS 1차 강의 진행 예정

3) 2차 강의안 작성 예정

4) 디자인 룸 이용 계획 논의 예정: 각 조장

a) 공간 활용 논의

i) 디자인 룸, OKRC 연구소

ii) 설계실: SH는 성윤희 조교님께 사용 문의 필요

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-10-08][HH].hwp

2) 금주 1차 팀모임 예정

a) 인원 변동 사항 확인 및 향후 상세 일정 수립

b) 파트별 계획 수립

 

8. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

1) 한글 파일 업로드 관련 하여 윌프리드에게 문의 메일 전송

2) 답변 대기 중

 

9. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-08][YB].hwp

2) PrOse 2018 논문 발표 준비

a) 1: 발표 자료 작성

b) 2: 발표 자료 검토 후 추가/보완사항 수정

 

10. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

1) D-[18-054-PP-18]-[PoEM2018-PRISM]-[2018-10-08][JS].hwp

2) PoEM 2018 논문 발표 준비

a) 발표 자료 준비

b) PoEM 2017 발표 자료 참고 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) HH’s:(1)

7) PLAN Reports: (9)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-10-08][YB].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-10-08][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-10-08][YB].hwp

VI-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-10-08][YB].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-10-08][HH].hwp

VI-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-10-08][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-10-08][HH].hwp

VI-9-1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-10-08][YB].hwp

VI-10-1) D-[18-054-PP-18]-[PoEM2018-PRISM]-[2018-10-08][JS].hwp

=== The End ====