OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-11-12 ()

참여자: YB, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 112PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

8. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

10. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

11. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

12. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

13. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

14. [18-044-RC-11] BOOK Project

15. [18-045-RD-10] CMS v1.0

16. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

17. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

18. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

19. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

20. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

21. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

25. [18-055-BZ-08] ADONIS/K 판매 절차 확인 및 수행

26. [18-056-RD-12] 국토부 과제

 

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

29. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

30. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

31. [18-054-PP-18] PoEM2018-PRISM

 

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

9. [18-056-RD-12] 국토부 과제

 

 

VI. PLAN


1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) YB

a) 금주 진행 사항 없음

2) SH

a) 출장 업무로 인한 미진행

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-11-12][JS].hwp

2) 지난주 미완료 업무 추가 진행

a) 오류 수정 및 보강

3) 추가 개발 사항

a) exprNODE Generator 개발

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-11-12][YB].hwp

2) 본문 내용 재작성

a) 지난주 논의 결과를 기반으로 본문 재작성

b) 논문 분량 추가

c) 문법 상세 설명 추가

i) 예제, 설명, 전이 조건

d) 관련 도표 추가

 

4. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) 금주 학회 발표 진행

 

5. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-11-12][YB].hwp

2) 상세도 명세

a) 중간발표 시 명세 되지 않았던 두 가지 상태도의 명세

b) 상태도 명세의 오류 수정

 

 

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-11-12][HH].hwp

2) BZEN 철학 최종 정리

3) History 작성

4) Contact 보강

 

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) 금주 YB 수업 진행 예정

 

 

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-11-12][HH].hwp

2) 프로토 타입 개발 진행

3) 중간 보고서 제출 마감: 11/16 ()

 

9. [18-056-RD-12] 국토부 과제

1) D-[18-056-RD-12]-[국토부_과제_제안서]-[2018-11-12][JS].hwp

2) 국토부 서술식 제안서 작성

a) 상세한 작성 계획 수립 후 공유/논의

i) 연구 개발의 필요성

ii) 연구개발 동향 분석

iii) 연구개발 목표 및 내용

iv) 연구성과별 세부추진내용

v) 연구결과의 활용방안 및 기대성과

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

====================================================================================

Included: (10)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly Plan: (1)

3) JS': (1)

4) HH’s:(1)

5) PLAN Reports: (6)

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-11-12][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-11-12][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-11-12][YB].hwp [Classified]

VI-6-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-11-12][HH].hwp

VI-8-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-11-12][HH].hwp

VI-9-1) D-[18-056-RD-12]-[국토부_과제_제안서]-[2018-11-12][JS].hwp

=== The End ====