OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-06-11 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 62PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

  

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

29. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

30. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

  

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

6. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

7. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

8. [18-037-RC-07] 3L-CPS

9. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

10. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서


VI. PLAN

 

0. 업무 활성화

1) [18-004-RD-04] 우주기초 과제

a) 189ADONIS을 이용한 인증 관련 개발 및 구성 진행 예정

2) [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

a) 타 업무([18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소) 완료 후

- 곧바로 후속 진행 예정

3) [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

4) [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

5) [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

6) [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

7) [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-11][SH].hwp

2) 차주 시연 예정

a) 분석/요구사항 Ri 생성기 작업 마무리 진행

b) Parser와 요구사항 생성기 결합 및 기능 테스팅

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-11]-[MR].hwp

2) 도구 일반화 작업 진행 중

a) Abstract Behavior

3) 도구 사용 매뉴얼 작성 필요

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-11][JS].hwp

2) exprNODE 시각화 모듈 개발 진행

a) 생성 코드 수정 및 시각화 트리 위치 조정

3) 189월 추가 기능 집중 개발 예정 (모든 연구원 투입)

a) SW-UNIT

b) SW-MAP

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-11][YB].hwp

2) 2018 NEMO SummerSchool 전까지 국문 논문 완료 및 번역을 진행해야함.

a) K 교수님께 저널 학회 문의을 위함.

3) 논문 수정 진행 예정

a) 상태 감소량 도출

b) 계산식 검증

c) 비교 연구 예제 적용


5. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-06-11][YB].hwp

2) 2018 NEMO SummerSchool 전까지 Bee-up를 제외한 ADOxx 관련 내용 국문 작성을 완료해야함.

a) 국문 자료 가제본 후, OMiLAB 측에 진행상황 보고를 위함.

3) 미완성 챕터 검토 및 수정 진행 예정

a) 2, 4, 5챕터 진행 예정

 

6. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-11][SH].hwp

2) SH: 비교 연구조사 및 ADONIS 장점 자료 조사 필요 (~18.06.18)

 

7. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) [M-B-1-v1.0] ADONIS Booklet [2018-06-11].pdf

2) 최종 검토 및 수정 완료

 

8. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-11][SH].hwp

2) SAVE/Map Library 개발 진행 예정

 

9. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

1) JS: 

- 에어컨 구매 완료 / 설치 예정

- 추가 실내 장식 진행 예정

- TV 구성 및 동영상 실행 완료

2) SH: 

- CPS 추가 장식 예정

 

10. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

1) 제안서 작성을 위한 논의

a) 역할 분담 및 자료 수집

i) SH: CCS군 자료 조사

ii) JS: 그 외 대수 기법 자료 조사

iii) 프로세스 대수 책자 p.20 참고

2) 1-Mon-2018-06-11-Board.jpg 참고

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

====================================================================================

 

1-Mon-2018-06-11-Board.jpg


====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-06-11-Board.jpg (1)

8) PLAN Reports: (8)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-06-11][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-06-11]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-06-11][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-06-11][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-06-11][YB].hwp [Classified]

VI-6-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-06-11][SH].hwp

VI-7-1) [M-B-1-v1.0] ADONIS Booklet [2018-06-11].pdf [Classified]

VI-8-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-06-11][SH].hwp

=== The End ====