OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-09-27 ()

참여자: YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 94PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

12. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

13. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

17. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

19. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

21. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

23. [18-044-RC-11] BOOK Project

24. [18-045-RD-10] CMS v1.0

25. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

26. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

27. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

28. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

29. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

30. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

31. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

 

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

20. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

21. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

22. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

23. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

24. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

25. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

26. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

27. [18-037-RC-07] 3L-CPS

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

 

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

8. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

9. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

10. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

 

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-27][YB].hwp

2) YB

a) 추석 연휴 및 타 업무 진행으로 미진행

3) SH

a) 추석 연휴 및 타 업무 진행으로 미진행

i) 미진행 업무지만 업무 일지 작성 요망

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-09-27][JS].hwp

2) stmtNODE Generator 개발

a) 금주 짜투리 시간활용 틈틈이 개발 예정

i) Mapper, Generator

 

3. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-09-27][YB].hwp

2) 차주부터 논문 수정 작업 진행

a) 논문 수정 계획 수립 예정

i) 9월간 준비한 자료 기반

 

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-09-27][YB].hwp

2) 1차 논의 자료 확인 및 다운로드 완료

a) 1차 자료 분석 진행 예정

i) 상태도 분석, 의문사항 및 필요사항 정리

3) 2차 추가 자료 수령 대기 중

a) 예정 기한: 18.10.06

 

5. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-09-27][JS].hwp

2) 메인 페이지 구성

a) 메인 페이지에 사용할 이미지 제작

b) BZEN의 철학 및 간단한 회사소개 콘텐츠 제작

 

6. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-09-27][SH].hwp

2) 조편성 완료 후 MK 홈페이지 강의자료 게시판에 업로드 요망

a) 업로드 후 공지 예정

3) BEE-UP 강의를 위한 자료 준비 필요

 

7. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-09-27][SH].hwp

2) ADOxx 강의 진행 예정

 

8. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

1) v5.5 으로 넘어오면서 한글 파일 업로드 되지 않는 문제 확인

a) 업로드 테스트를 위해 서버에 한글 설치 요청

i) 설치 책임: JS (내일 오전 설치 진행 예정)

 

9. [18-052-PP-16] dTP-calculus 논문 번역

1) D-[18-052-PP-16]-[dTP-Calculus translation]-[2018-09-27][YB].hwp

2) MK에게 검토 요청

a) 검토를 위한 논문 재구성

i) 영문 / 한글 문장 단위 정리

ii) 기한: 18.10.01

 

10. [18-053-PP-17] PrOse Workshop

1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-09-27][YB].hwp

2) M-[18-053-PP-17]-[Paper Review].hwp

3) 논문 리뷰 정리

a) VI-10-2) 자료 참고

4) 논문 리뷰 논의 예정: 18.10.01

5) 논문 수정 기한: 18.10.07

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

Included: (15)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) PLAN Reports: (10)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-27][YB].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-09-27][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-09-27][YB].hwp

VI-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-09-27][YB].hwp [Classified]

VI-5-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-09-27][JS].hwp

VI-6-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-09-27][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-09-27][SH].hwp

VI-9-1) D-[18-052-PP-16]-[dTP-Calculus translation]-[2018-09-27][YB].hwp

VI-10-1) D-[18-053-PP-17]-[PrOse Workshop]-[2018-09-27][YB].hwp

VI-10-2) M-[18-053-PP-17]-[Paper Review].hwp

=== The End ====