.OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-12-21 ()

참여자: YB, JS, SH, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 123CEHCK 회의

 

 

I. 주간 주요 업무 확인

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

5. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

9. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

 

 

II. CHECK

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-21][SH].hwp

2) 수업 프로젝트 진행으로 인해 업무가 지연됨

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM3.0-ADOxx]-[2018-12-21]-[MR].hwp

2) 홈페이지에 PRISM 관련 내용 게시를 위한 내용 작성 진행함.

3) 차주 월요일 PRISM 페이지 내용 게시 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-21][JS].hwp

2) 학기말 프로젝트 진행으로 금주 계획을 수행하지 못함.

 

4. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-21][YB].hwp

2) 업무 결과

a) 12/20 가설 검증을 위해 분석을 시작하였으나 메모리 부족으로 오류가 발생하여 분석이 중단됨

b) 12/21 메모리를 소모하는 코드를 수정하여 분석을 재수행

i) 메모리 점유율이 증가하지 않는 것으로 보아 분석이 가능할 것으로 추정

ii) 분석이 아직 완료되지 않음


5. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-12-21]-[MR].hwp

2) [JS] 차주 국문 초록 작성 완료 후 전달 예정

3) [MR] 차주 수정된 논문 검토 요청 예정

 

6. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-21][HH].hwp

2) 수업 관련 업무 완료 후 추가 진행 예정

 

7. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-21][SH].hwp

2) 프로젝트 관련 문의 사항 답변 진행

3) 차주 프로젝트 발표 준비 예정

 

8. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-21][HH].hwp

2) 최종 프로젝트 발표 준비

a) 18.12.24.() 11:30 ~ 12:00 예정

 

9. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-21][SH].hwp

2) 금주 화상 회의 완료

3) 다음 회의 진행을 위한 자료 준비 필요

4) 추후 일정

a) 110: 위의 기록된 안건에 대한 회의 진행

b) 123: 현대측에서 연구 내용에 대한 최종 확인

 

 

금주 종료 업무

 

1. N/A

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

====================================================================================

5-Fri-2018-12-21-Evaluation.jpg====================================================================================

Included: (16)

1) Minute: (1)

2) YB's Weekly CHECK: (1)

3) SH’s: (1)

4) JS': (1)

5) MR’s: (1)

6) HH’s: (1)

7) 5-Fri-2018-12-21-Evaluation.jpg: (1)

8) CHECK Reports: (9)

II-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-12-21][SH].hwp

II-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM3.0-ADOxx]-[2018-12-21]-[MR].hwp

II-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-12-21][JS].hwp

II-4-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-12-21][YB].hwp [Classified]

II-5-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-12-21]-[MR].hwp

II-6-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-12-21][HH].hwp

II-7-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-12-21][SH].hwp

II-8-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-12-21][HH].hwp

II-9-1) D-[18-051-RD-11]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-12-21][SH].hwp

=== The End ====