You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
364 [17/9/5][Tue][2017-09-25] BZEN SYS4SYS 1
moonkun
2017-09-28 7745
날 짜 : 2017-09-26 (화) 주 제 : BZEN SYS4SYS 참여자 : MK, YB, SH, JS 기록자 : JS 1. [17-092-BZ-21] [MK] BZEN SYS4SYS 1) 참고자료 a) D-[17-092-BZ-21]-[BZEN SYS4SYS]-[MK,YB]-2017-09-26 [Classified] 2) OKRC 회의 후 BZEN 회의 진행 예정 a) 주간 ...  
363 [17/9/5][Sat][2017-09-30] Weekly: DO 8
moonkun
2017-10-02 7623
날 짜 : 2017-09-30 (토) 주 제 : DO & CHECK 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 0. Agenda 1) [17-088-PP-14] [YB] Choice 논문 2) [17-089-PP-15] [JS] Behavior ontology 논문 3) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 4) [17-006-RD-02]...  
362 [17/9/5][Sat][2017-09-30] Weekly: CHECK 5 file
moonkun
2017-10-02 7514
 
361 [17/10/1][Mon][2017-10-02] Weekly: Plan 12
moonkun
2017-10-09 7016
날 짜 : 2017-10-02 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주간 업무 수립 및 확인 1) 신규 업무 확인 a) [17-093-PP-16] [MK, YB] Service Science Paper: ADONIS b) [17-094-RC-37] [YB] BOC ADONIS 교육비: NGV지출 [Classif...  
360 [17/10/1][Sat][2017-10-07] Weekly: DO & CHECK 7
moonkun
2017-10-09 6838
날 짜 : 2017-10-07 (토) 주 제 : DO & CHECK 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. Agenda 1) 업무 확인 a) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx b) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx c) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx d) [17-022-...  
359 [17/10/2][Tue][2017-10-10] Weekly: PLAN 13
moonkun
2017-10-11 6527
날 짜 : 2017-10-10 (화) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주간 업무 수립 및 확인 1) 신규 업무 확인 a) [17-095-PP-17] [MR, JS] PoEM 2017 논문 b) [17-096-RC-38] [YB] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer c) [17-097-BZ-22] ...  
358 [17/10/2][Thur][2017-10-12] Weekly: DO 9
moonkun
2017-10-13 6311
날 짜 : 2017-10-12 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 0. Agenda 1) [17-089-PP-15] [JS] Behavior ontology 논문 2) [17-093-PP-16] [MK, YB] Service Science Paper: ADONIS 3) [17-095-PP-17] [MR, JS] PoEM 2017 논문 4) [17...  
357 [17/10/2][Sat][2017-10-14] Weekly: CHECK 14 file
moonkun
2017-10-16 5672
 
356 [17/10/3][Mon][2017-10-16] Weekly: PLAN 11
moonkun
2017-10-17 5542
날 짜 : 2017-10-16 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주간 업무 수립 및 확인 1) 신규 업무 확인 a) [17-099-PP-18] [SH] Service Science Tutorial: ADONIS 2) 기존 업무 확인 a) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx ...  
355 [17/10/3][Thur][2017-10-19] Weekly: DO 6
moonkun
2017-10-20 5532
날 짜 : 2017-10-19 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 0. Agenda 1) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 2) [17-059-RC-25] [SH] PROJ-II NRS/MMU [Classified] 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [1...  
354 [17/10/3][Sat][2017-10-21] Weekly: CHECK 10
moonkun
2017-10-23 4999
날 짜 : 2017-10-21 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 0. Agenda 1) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 2) [17-059-RC-25] [SH] PROJ-II NRS/MMU [Classified] 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4)...  
353 [17/10/4][Mon][2017-10-23] Weekly: PLAN 11
moonkun
2017-10-24 4989
날 짜 : 2017-10-23 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주간 업무 수립 및 확인 1) 신규 업무 확인 a) [17-100-PP-19] [JS] MS/G/Paper/JS b) [17-101-RC-39] [JS] PhD/Apply/JS 2) 기존 업무 확인 a) [17-005-RD-01] [YB, S...  
352 [17/10/4][Sat][2017-10-27] Weekly: DO 5
moonkun
2017-10-30 4532
날 짜 : 2017-10-28 (토) 주 제 : DO 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 확인 업무 1) [17-100-PP-19] [JS] MS/G/Paper/JS 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-059-RC-25] [SH] PROJ-II NRS/MMU [Classified] 4) [17-069-RC-30...  
351 [17/10/5~17/11/1][Mon][2017-10-30] Weekly: PLAN 13
moonkun
2017-10-30 4505
날 짜 : 2017-10-30 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) 연구과제 제안서 작성 논의 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03]...  
350 [17/10/4][Sat][2017-10-27] Weekly: CHECK 10
moonkun
2017-10-30 4484
날 짜 : 2017-10-28 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 확인 업무 1) [17-100-PP-19] [JS] MS/G/Paper/JS 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-059-RC-25] [SH] PROJ-II NRS/MMU [Classified] 4) [17-069-RC...  
349 [17/11/1][Thur][2017-11-02] Weekly: DO 14
moonkun
2017-11-03 4432
날 짜 : 2017-11-02 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-069-RC-30] [MK, YB] P...  
348 [17/11/1][Sat][2017-11-04] Weekly: CHECK 16
SRE
2017-11-06 4377
날 짜 : 2017-11-04 (토) 주 제 : CHECK 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [17-069-RC-30] [MK, YB] PR...  
347 [17/11/2][Mon][2017-11-06] Weekly: PLAN 15
SRE
2017-11-07 4339
날 짜 : 2017-11-06 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) N/A 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 4) [1...  
346 [17/11/2][Thur][2017-11-09] Weekly: DO 13
SRE
2017-11-10 4284
날 짜 : 2017-11-09 (목) 주 제 : DO 회의 참여자 : YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 주요 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx 3) [17-069-RC-30] [MK, YB] PROJ-I NGV/SAVE [Classified] 4) [17-084-P...  
345 [17/11/3][Mon][2017-11-13] Weekly: PLAN 17
moonkun
2017-11-14 3896
날 짜 : 2017-11-13 (월) 주 제 : PLAN 회의 참여자 : MK, YB, SH, JS, MR 기록자 : JS 1. 신규 업무 확인 1) None 2. 기존 업무 확인 1) [17-005-RD-01] [YB, SH] SAVE2.0/ADOxx 2) [17-006-RD-02] [JS] SRE0.1/ADOxx 3) [17-007-RD-03] [MR] PRISM0.1/ADOxx ...