OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-04-02 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 41PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

11. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

12. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

20. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

  

IV. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

10. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

11. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

12. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

13. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

14. [18-037-RC-07] 3L-CPS

15. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

16. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

17. 추가 논의 사항

 

 V. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-02][SH].hwp

2) GTS Logic 관련 개발 진행 예정

a) 데이터 구조/ parser


2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-02]-[MR].hwp

2) Multi diagram 관련 기술서 작성 마감 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-02][JS].hwp

2) 지난주 논의한 내용을 기반으로 SRRE parser 개발 집중 필요

 

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) 연차실적보고서 제출 완료

2) 업무 대기로 전환

 

5. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

1) 논문 게재료 결재 및 확인

2) 업무 종료

 

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-02][YB].hwp

2) 지난주 예정한 계획 진행 예정

a) 정의 부분, 데이터 분석 부분 등 강조 필요

 

7. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-02][YB].hwp

2) 매뉴얼 3장 세부 내용 작성 예정

a) 2주 정도 소요 예상

 

8. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-04-02]-[MR].hwp

2) MK 논평 확인 및 영문법 확인 예정

 

9. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) MK 초안 제출 완료

 

10. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

1) 주제 논의: dT와 확률의 결합

a) dTp

2) 책임: YB/MK

 

11. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-02][YB].hwp

2) YB: Admin관련 매뉴얼이 필요하다고 판단

a) MK: ADONIS Admin 관련 매뉴얼은 이미 존재함.

가이드 라인으로 제시하길 제안함.

3) TMS는 정식 도구로써 매뉴얼 필요함.


12. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS marketing material draft - 3.hwp

2) ADONIS 홍보물 제작 관련 디자인 작업 진행 예정

3) 초안 작성 후 MK 검토 예정

 

13. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-04-02][YB].hwp

2) 착수회의 발표자료 작성.ppt

3) 업로드 마감 일정: 2018/04/03/(금주 화요일)

4) 착수 회의 일정: 2018/04/06/(금주 금요일)

5) 착수 회의 자료 보충: 확률 관련 내용 보충 필요

 

14. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-02][SH].hwp

2) HW 테스트: 드론 제외 다른 기기 확인 완료

3) SW 테스트: ADOxx, Web, HW 통신 테스트 진행 완료

4) 타 업무([18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project)와 병행:

a) 2018/04/06/(금주 금요일) 강의 진행 예정

5) 테스트 결과 학생들의 개발 비중이 적음

a) MK: 기본적인 환경 제공 후, 학생들에게 추가 모듈 개발 제안

ex) 최적화 경로 등

6) 실습 공간 마련: 금주 확인 예정

a) OKRC 관점에서 3Layer의 구성 계획 필요

7) 추후 SAVE와의 결합 논의 필요

 

15. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-02]-[MR].hwp

2) 상세 일정 수립 후 보고 예정

 

16. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) SH CPS 관련 강의 계획

2) 강의 진행 예정

a) 금주 금요일(2018/04/06) 오후 2

3) 업무([18-020-RC-01] 3ADOxx 교육) 종료 처리 후 새로운 코드로 업무 생성

 

17. 추가 논의 사항

1) Parser 관련 논의

a) 추후 실험실 및 PL의 구조를 SRL로 표현 예정

Lab

일반 언어

SRL/d

/dT/EM

/GTS

/PRISM

SRL/Ada

/C

/C++

/ JAVA

2) 추후 분석과 서비스 제공을 위해 Tuple 필요

3) SRL 구조는 추후 ADOxx에서 parser / Analyzer 등의 기반 구조가 됨.

4) 추후 AdaM 이라는 언어 개발 예정

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

 

1-Mon-2018-04-02-board.jpg 

==========================================

Included: (19)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-04-02-board.jpg: (1)

8) PLAN Reports: (12)

V-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-02][SH].hwp

V-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-02]-[MR].hwp

V-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-02][JS].hwp

V-6-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-02][YB].hwp

V-7-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-02][YB].hwp [Private]

V-8-1) D-[18-017-PP-11]-[ER2018PRISM-Composition]-[2018-04-02]-[MR].hwp

V-11-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-02][YB].hwp [Classified]

V-12-1) ADONIS marketing material draft - 3.hwp

V-13-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV-TCG]-[2018-04-02][YB].hwp [Classified]

V-13-2) 착수회의 발표자료 작성.ppt

V-14-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-02][SH].hwp

V-15-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-02]-[MR].hwp

=== The End ====