OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-04-09 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 42PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

11. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

12. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

20. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

 

 

IV. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

6. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

8. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

9. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

11. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

12. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

13. 기타 논의 사항

  

V. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-16][SH].hwp

2) Parser 추가 기능 개발

a) 문법 보강

b) SRL/GTS Logic 정의

c) Token 및 구문 분석기 개발


2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-16]-[MR].hwp

2) 기술서 작성 진행 중

a) Composition 관련 알고리즘 및 코드

3) 타 업무([18-039-PP-15] MS/Thesis/MR)병행을 위한 데이터 추출

a) PRISM 예제

b) MR 석사논문에 사용될 데이터 추출

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-16][JS].hwp

2) SRRE Parser 개발

a) 기본 exprNODE Tree 생성 -> @ exprNODE Tree 생성 순으로 개발 진행

b) StmtNODE 시각화 모듈 개발

i) 추후 exprNODE 시각화 모듈관련 구상 및 개발 필요


4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-16][YB].hwp

2) 본문 작성 진행 중

a) 저널급 논문 작성을 위한 내용 보강

b) SAVE 수정 및 예제 내용 보강

3) 타 업무([18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0) 마감을 위해 일정 조정 필요

a) 1 ~ 2주 연기

 

5. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-Stateminimization]-[2018-04-16][JS].hwp

2) 타 업무([18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소) 마감 후 추후 진행 예정

a) 대기 업무로 전환

3) 저널급 논문에서 상태감소에 대한 타 이론과 비교하기 위한 공통적인 비교 방법 모색 필요

 

6. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-16][YB].hwp

2) 3장 미흡사항 작성 진행 중

3) 3장 완료 후 4장 작성 진행 예정

4) MK와 영문 번역 동시 진행을 위해 각 장 완료 후 MK에게 보고

a) 초판 인쇄: 영문 서적

b) 추후 국문 서적 제작 예정

 

7. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) 초록 심사 대기 중

a) 결과 확인 후 업무 진행 예정

2) 대기 업무로 전환

 

8. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-16][YB].hwp

2) YB 최우선 마감 업무로 지정

a) 타 업무([18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소) 일정 연기


9. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS marketing material draft-f-2.hwp

2) 홍보물 검토

a) Enrique Lobo Cruz에게 요청한 자료 확인 후 ADONIS 통계관련 내용 보강 예정

 

10. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-16][SH].hwp

2) 타 업무 진행을 위한 실습 환경 구성 진행 중

a) 전용 공유기 설정 완료

b) 웹 서버 구성 진행 중

 

11. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-16]-[MR].hwp

2) 석사논문 작성 일정 공유

a) 논문 작성 단계 설정

i) 예제 및 분석 관련 데이터 정리 최우선

 

12. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-16][SH].hwp

2) 3주차 강의 자료 준비 예정

a) 차주까지 강의 진행, 이후 시간은 개발 시간으로 마련

 

13. 기타 논의 사항

1) 학부생 실습 공간 배치도 (1-Mon-2018-04-16-board.jpg)

1-Mon-2018-04-16-board.jpg2) 실습 공간 마련을 위한 추가 논의 필요

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

==========================================

Included: (18)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (12)

V-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-16][SH].hwp

V-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-16]-[MR].hwp

V-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-16][JS].hwp

V-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-16][YB].hwp

V-5-1) D-[18-010-PP-04]-[J-BO-PRISM-Stateminimization]-[2018-04-16][JS].hwp

V-6-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-16][YB].hwp [Private]

V-8-1) D-[18-028-BZ-03]-[KTC TMS]-[2018-04-16][YB].hwp [Classified]

V-9-1) ADONIS marketing material draft-f-2.hwp [Private]

V-10-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-16][SH].hwp

V-11-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-16]-[MR].hwp

V-12-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-16][SH].hwp

V-13-1) 1-Mon-2018-04-16-board.jpg

=== The End ====