You cannot see this page without javascript.

Language
한국어
번호
제목
글쓴이
516 [18/5/3][Fri][2018-05-18] Weekly: Pre-Check file
moonkun
2018-05-19 25
 
515 [18/5/3][Thur][2018-05-17] Weekly: DO 8
moonkun
2018-05-18 21
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-05-17 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 5월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-009...  
514 [18/5/3][Tue][2018-05-14] Weekly: PLAN 15
moonkun
2018-05-18 21
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-05-14 (화) 참여자: MK, YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 5월 3주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. N/A II. 기존 업무 확인 ## ##### : 비활성화 업무 ## ##### : “대기” 또는 “중지” 업무 1. [18-00...  
513 [18/5/2][Fri][2018-05-11] Weekly: Check 14 file
moonkun
2018-05-13 20
 
512 [18/5/2][Thur][2018-05-10] Weekly: DO 11 file
moonkun
2018-05-13 17
 
511 [18/5/2][Tue][2018-05-08] Weekly: PLAN 18 file
moonkun
2018-05-09 20
 
510 [18/5/1][Fri][2018-05-04] Weekly: Check 15 file
moonkun
2018-05-05 19
 
509 [18/5/1][Thur][2018-05-03] Weekly: DO 10
moonkun
2018-05-05 19
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-05-03 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 5월 1주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-004...  
508 [18/4/5~18/5/1][Mon][2018-04-30] Weekly: PLAN 17 file
moonkun
2018-05-01 22
 
507 [18/4/4][Fri][2018-04-27] Weekly: Check 12 file
moonkun
2018-04-30 22
 
506 [18/4/4][Thur][2018-04-26] Weekly: DO 8
moonkun
2018-04-30 29
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-04-26 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 4월 4주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-009...  
505 [18/4/4][Mon][2018-04-23] Weekly: PLAN 15
moonkun
2018-04-24 22
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-04-23 (월) 참여자: MK, YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 4월 4주 PLAN 회의 I. 신규 업무 확인 1. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory II. 기존 업무 확인 ## : 비활성화 업무 ## : “대기” 또는 “...  
504 [18/4/3][Fri][2018-04-20] Weekly: Check 15 file
moonkun
2018-04-23 25
 
503 [18/4/3][Thur][2018-04-19] Weekly: DO 10
moonkun
2018-04-20 22
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-04-19 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 4월 3주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-009...  
502 [18/4/3][Mon][2018-04-16] Weekly: PLAN 17 file
moonkun
2018-04-17 22
 
501 [18/4/2][Fri][2018-04-13] Weekly: Check 17 file
moonkun
2018-04-15 22
 
500 [18/4/2][Thur][2018-04-12] Weekly: DO 10
moonkun
2018-04-15 24
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-04-12 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 4월 2주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-009...  
499 [18/4/2][Mon][2018-04-09] Weekly: PLAN 18 file
moonkun
2018-04-11 47
 
498 [18/4/1][Fri][2018-04-06] Weekly: Check 18 file
moonkun
2018-04-09 23
 
497 [18/4/1][Thur][2018-04-05] Weekly: DO 12
moonkun
2018-04-09 18
OKRC 회의록 (Form 6 v2.0 18. 01. 05) 날 짜: 2018-04-05 (목) 참여자: YB, SH, JS, MR 기록자: JS 주 제: OKRC 4월 1주 DO 회의 I. 주간 주요 업무 확인 1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0 2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0 3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0 4. [18-009...