OKRC 회의록

(Form 6 v2.1 19. 01. 04)

 

 

날 짜: 2019-08-23 ()

참여자: YB, SH, JS

기록자: SH

 

주 제: OKRC 83PLAN, DO, CHECK

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-002-RD-02] [Tool] PRISM 2.X

3. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

4. [19-004-RD-04] [Proj] CMS 1.X

5. [19-005-RD-05] [Proj] 우주기초 Y(5/6)

6. [19-006-RD-06] [Proj] NGV/I

7. [19-007-RD-07] [Proj] NGV/II

8. [19-009-PP-01] [Conf] PoEM 2019

9. [19-010-PP-02] [Conf] PrOse 2019

10. [19-011-PP-03] [Journal] Choice/국외

11. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

12. [19-013-PP-05] [Journal] GTS Language/국외

13. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

14. [19-017-PP-09] [Thesis] YB 박사학위 논문

15. [19-021-RC-03] [HomePage] OKRC 홈페이지 리뉴얼

16. [19-023-BZ-01] [Sales] 홍보 동영상 제작/게시

17. [19-024-BZ-02] [Sales] ADONIS 매뉴얼 제작/게시

18. [19-025-BZ-03] [HomePage] BZEN 홈페이지 보충

19. [19-027-RC-05] [MMS] XMS v1.0

20. [19-030-BZ-04] BOC Day NY

21. [19-031-PP-04] RE/IC JEJU ADOxx tutorial

22. [19-039-BZ-08] KPI 관련 제안서

 

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-016-PP-08] [Conf] 전반기 학술대회 검색 (2 ~ 3)

2. [19-008-RD-08] [Proj] 기초연구 제안서

3. [19-019-RC-01] [Tutorial] 4ADOxx 튜토리얼 준비/개최

4. [19-015-PP-07] [Book] CPS 교재

5. [19-026-RD-09] [Proposal] SS/SDS 지정과제 제안서

6. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

7. [Proposal] LINC+ 3차 산학공동기술개발과제 과제 제안서

8. [19-018-NPO-01] [NEMO] 2019 NEMO Summer School 지원/참석

9. [19-022-RC-04] [LAB] HH 석사학위 지원

10. [19-020-RC-02] [Tutorial] 1CPS 튜토리얼 준비/개최

11. [19-034-RD-12] [Proposal] 2019 하반기 Samsung 기초 과학

12. [19-034-RD-12] [Proposal] 2019 하반기 Samsung ICT 창의 과제

13. [19-032-RD-11] [Proposal] 2019 하반기 중견 과제 제안서

14. [19-037-BZ-07] 전북대 성과관리 자료 정리

15. [19-038-RC-06] [Tutorial] ADOxx/ADONIS 워크샵 (OMiLAB SEOUl)

16. [19-033-BZ-05] [Translation] ADONIS v6.1 번역

17. [19-040-BZ-09] [Translation] BSC 패키지 번역

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [19-036-BZ-06] 알룩스 홈페이지 제작

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

3. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

4. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

5. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

 

VI. P+D+C

 

1. [19-001-RD-01] [Tool] SAVE 3.X

1) 진행사항 없음

 

2. [19-003-RD-03] [Tool] SRRE 1.X

1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-08-23][JS]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

 

3. [19-010-PP-02] [Conf] PrOse 2019

1) D-[19-010-PP-02]-[PrOse2019]-[2019-08-23][SH]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

2) 개조식 논문 작성 진행

3) 다음 주 업무 수행


4. [19-012-PP-04] [Journal] dTp/국내

1) D-[19-012-PP-04]-[[Journal] dTP-국내]-[2019-08-23][JS]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

2) 마감일에 맞추도록 논문 수정 진행 중

 

5. [19-014-PP-06] [Book] PL 교재

1) 녹취 정리 진행 중

 

6. [19-028-PP-10] [Conf] KSEM 2019

1) D-[19-028-PP-10]-[[Conf] KSEM 2019]-[2019-08-23][JS]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

2) KSEM 발표 리허설 진행

3) 3차 리허설 진행하지 못함. 출장 중 추가 연습 진행

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

HH : __________________

 

 

===================================================================================

[N/A] 

===================================================================================

Included: (7)

1) Minute: (1)

2) SH's Weekly Check: (1)

3) JS's: (1)

4) board: (0)

5) Evaluation: (0)

6) Reports: (4)

VI-1-1) D-[19-003-RD-03]-[Tool-SRRE-1.X]-[2019-08-23][JS]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

VI-2-1) D-[19-010-PP-02]-[PrOse2019]-[2019-08-23][SH]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

VI-3-1) D-[19-012-PP-04]-[[Journal] dTP-국내]-[2019-08-23][JS]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

VI-4-1) D-[19-028-PP-10]-[[Conf] KSEM 2019]-[2019-08-23][JS]-[19-8-3]-[P+D+C].hwp

=== The End ====