OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-01-03 ()

참여자: MK, YB, SH, JS

기록자: JS

 

주 제: kick-off Meeting/SYS4SYS

 

I. 업무 체계 논의

 

1. Lab 관점 업무 분류


1) 연구

a) 과제

b) 도구 개발

2) 발표

a) 학술 대회

i) 국내

ii) 국외

b) 논문지

i) 국내

ii) 국외

3) 교육

a) 교육 과정

b) 강의

 

2. OKRC 관점 업무 분류


1) 교육

a) ADOxx

i) 국내

ii) 국외

2) 도구 개발

3) 협업

4) 발표

 

3. 업무 수행 자세


1) Top-Down -> Bottom Up

a) Self-Oriented

b) Self-Motivated

 

4. Team 관리


1) Team A(YB, SH, JS)

a) 안정화 단계

b) 발전 필요

2) Team B, C, ...를 구성하기 위한 인원 필요


II. 업무 관리 논의

 

1. Moon HP


1) MK 관리

2) OKRC/BZEN HP 와의 링크

 

2. OKRC HP


1) JS 관리

2) Map 점검 필요

 

3. BZEN HP


1) YB 관리

2) Map 점검 필요

 

4. Archive 서버


1) 회의, 업무 등 모든 활동 자료 관리

2) 관리 체계 필요 (체계화)

a) 회의록 관리 안정화

b) 이외의 자료 관리에 대한 논의 필요

 

5. 필요시 OKRC/BZEN 관리 인원 고용 가능

 

III. 회의 관련 논의

 

1. 회의 체계 논의


1) PLAN

a) 매주 월요일

b) 계획 및 추진

2) DO

a) 매주 목요일

b) 진행 및 추가 논의

3) CHECK

a) 매주 토요일 -> 금요일 오후

b) 확인 및 평가

 

2. 회의 산출물

1) 회의 산출물 형식 표준화 필요

a) “회의록”, “개인 회의록안정화 단계

b) “업무 일지표준화 필요 (번호 체계)

 

IV. 참고 자료


1. 3-Wed-2018-01-03-board.jpg

   

V. 추가 논의(YB, SH, JS)

 

1. 논의 사항


1) 업무 종류 점검(2017 업무 기반)

2) 업무/회의 관리 체계 논의

a) 기존 업무 평가 및 개선점 도출

b) Meeting4Meeting

3) Artifacts 유형 및 관리

 

2. 참고 자료


1) 3-Wed-2018-01-03-Meeting.hwp


MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

==========================================

Included: (2)

1) IV-1 3-Wed-2018-01-03-board.jpg (1)

2) V-2-1) 3-Wed-2018-01-03-Meeting.hwp (1)

=== The End ====