OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-04-30 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 51PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## : 비활성화 업무

## : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory


III. 종료 업무 확인

 

## : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

 

 

IV. 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

7. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

8. [18-037-RC-07] 3L-CPS

9. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

10. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-30][SH].hwp

2) Parser 개발 진행 중

3) 금년 6월 말까지 개발 완료되어야함.

a) GTSLogic v1.0의 요구사항 구성

i) SAVE/Analyzer/GTS 1.0

- Editor

- Grammar

- Parser

- SRL/GTS/Code (inter)

- SRL/GTS/Data (inter)

- SRL/Analyzer/Executer

- SRL/Analyzer/?

b) 단계별 개발 수준 구성 후 개발을 진행 바람.

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-30]-[MR].hwp

2) 기술서 수정 진행

a) 방법론에 대한 정의 추가 예정

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-30][JS].hwp

2) 시각화 모듈 개발 진행 중

a) stmtNODE 시각화 모듈

b) individual exprNODE 시각화 모듈

 

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-04-30][SH].hwp

2) 연차 실적 보고서 수정 및 제출 예정

a) 마감 일정: 2018.05.04

 

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-30][YB].hwp

2) 작성 진행 중, 논문 내용 관련 논의

a) 관련 연구 부분이 미약함

i) 관련 연구 작성 진행 시 관점분석이 필요

3) 논문 = “New” + “Innovative” + “Practical”

Theory = term + coining

논문을 정당화하기 위해 “Analysis (분석)” 필요

4) Choice 관점 : Data space를 이용하여 system space 분석

연구와 관점을 비교하여 본 연구의 장점 부각 필요

1-Mon-2018-04-30-board.jpg

[18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소 관련 논의

1-Mon-2018-04-30-board.jpg

 

6. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-30][YB].hwp

2) 작성 일정이 미뤄져 일부 일정 조정

3) 차주 월요일 34장 검토 예정(with MK)

a) 검토 후 MK 번역 진행 예정

 

7. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) BZEN에서 추가 논의 예정

 

8. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-30][SH].hwp

2) 금주 실습실 공사 및 구성 예정

a) 공사 전 청소 및 정리 필요

i) 금일 오후 청소 진행 예정

 

9. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-30]-[MR].hwp

2) 논문 작성 진행 중

a) 학과사무실 제출 서류 준비

i) 논문 심사 위원장 및 위원 선정

- 위원장: 양재동 교수님

- 위원: 김종익 교수님


10. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-30][SH].hwp

2) 금주 5주차 강의 진행

3) 실습실 완료 시, 실습실에서 진행 예정

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

==========================================

Included: (16)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) 1-Mon-2018-04-30-board.jpg: (1)

8) PLAN Reports: (9)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-04-30][SH].hwp

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-04-30]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-04-30][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-04-30][SH].hwp

VI-5-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-04-30][YB].hwp

VI-6-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-04-30][YB].hwp [Private]

VI-8-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-04-30][SH].hwp

VI-9-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-04-30]-[MR].hwp

VI-10-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-04-30][SH].hwp

=== The End ====