OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-05-08 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 52PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

 

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

 

VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-08][SH].hwp

2) 2-Tue-2018-05-08-board-2.jpg

2-Tue-2018-05-08-board-2.jpg

3) SAVE 개발 현황

a) SRL/GTS 정의 진행 중

i) SAVE/Analyzer/GTS 6월까지 개발 완료해야함.

4) SAVEHW 연동 논의

a) SAVE > Conceptual

b) HW > Physical (Real)

c) SH: 지도 정보에 대한 제한 사항 정의시 연동 가능하다고 판단됨

d) 금주 MK와 추가 논의 예정

  

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-05-08]-[MR].hwp

2) 기술서 수정 중

a) 타 업무([18-039-PP-15] MS/Thesis/MR)를 최우선으로 수행

b) PRISM 도구의 방법론에 대한 일반화가 필요

i) EMS, HCS는 예제일 뿐일반화를 통해 방법론을 보이고 예제로 유용성을 검증하는 것


3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-08][JS].hwp

2) SRRE 개발 현황

a) stmtNODE, exprNODE 관리를 위한 데이터 구조 수정

i) 이에 따른 일부 코드 수정 진행 예정

b) stmtNODE exprNODE 분류 후 stmtNODE 위치 재조정 예정

c) stmtNODE 시각화 모듈 완료 후 exprNODE 시각화 모듈의 Icon, Relation 구성 예정


4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-08][YB].hwp

2) 논문 작성 현황

a) 비교 연구 부분 작성 진행 중

b) SAVE 예제 분석 및 내용 수정 예정

c) 마감 예정: 18/05/11/

 

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-05-08][YB].hwp

2) ADOxx Manual 현재 작성 현황

a) 3장 모델링 언어 개발

i) 작성 완료 검토 진행 중

ii) 분량: 40

b) 4장 메커니즘&알고리즘

i) 마감 예정: 18/05/09/

ii) 분량: 40

3) ADOxx Manual 금주 작성 일정

a) 5ADOxx 주요 기능 (Query, Simulation)

4) ADOxx Manual 총 예상 분량: 160


6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) 소책자 추가자료 점검 확인

i) 소책자에 적용 후, 소책자 1차 마감 예정

ii) 적용 후 MK 최종 검토 예정

 

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-08][SH].hwp

2) 실습실 구성 일정 논의

a) 구성 일정이 미뤄짐에 따라 학생 실습은 OKRC 실험실에서 진행 예정

i) OKRC 실험실에 CPS 환경구성 필요


8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-08]-[MR].hwp

2) 2-Tue-2018-05-08-board-1.jpg

2-Tue-2018-05-08-board-1.jpg

3) MR Master Thesis Outline.hwp

4) 2016-EDOC-moon-f-f-f-R-f.pdf

5) 2017-LEE-PoEM-PrOse-Camera Ready.pdf

6) MR 학위 논문 Outline 확인

a) 논문 제목 설정

b) 학위 논문 작성 사항

i) 도구 개발에 초점을 맞춰 작성 필요

- 도구의 component에 집중해서 작성

ii) BO 정의는 관련연구 ref로 제공

iii) 도구 개발에 필요한 알고리즘에 대한 수도 코드 작성

iv) 방법론의 일반화 및 예제를 통한 유효성 증명

v) SAVE, PRISM 도구 관점의 논문 재확인

 

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-08][SH].hwp

2) 6주차 강의 진행 예정

a) 금주 OKRC 실험실에서 실습 진행 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

==========================================

Included: (19)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (13)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-08][SH].hwp

VI-1-2) 2-Tue-2018-05-08-board-2.jpg

VI-2-1) D-[18-002-RD-02]-[PRISM2.0-ADOxx]-[2018-05-08]-[MR].hwp

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-08][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-08][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Maunal E]-[2018-05-08][YB].hwp [Private]

VI-7-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-08][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-08]-[MR].hwp

VI-8-2) 2-Tue-2018-05-08-board-1.jpg

VI-8-3) MR Master Thesis Outline.hwp

VI-8-4) 2016-EDOC-moon-f-f-f-R-f.pdf

VI-8-5) 2017-LEE-PoEM-PrOse-Camera Ready.pdf

VI-9-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-08][SH].hwp

=== The End ====