OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-05-14 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, MR

기록자: JS

 

주 제: OKRC 53PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. N/A

 

 

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-005-RD-05] SAVE 과제

6. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

7. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

8. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

9. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

10. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

13. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

14. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

15. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

16. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/?

17. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

18. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

19. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

21. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

22. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

23. [18-033-RC-05] BOC Tutorial/2018/Fund Transfer

24. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

25. [18-037-RC-07] 3L-CPS

26. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

27. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

28. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory


III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

 

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 

V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

10. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

11. 추가 논의 사항


VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-14][SH].hwp

2) SRL-GTS Logic-3.docx

3) SRL 정의서 초안 작성 완료

4) GTS Query Language 필요하다고 판단

5) 개발 등급 수립 후 개발 진행 예정

a) A 등급 (v1.0)

b) B 등급 (v2.0)

c) C 등급 (v3.0)

 

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

1) 도구의 일반화 필요

a) 타 예제 적용 후 추가 개발 필요

 

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-14][JS].hwp

2) stmtNODe exprNODE 시각화 모듈 개발 진행 중

a) subexpretion 코드 추가 작성 예정

3) 개발에 속도를 높일 필요가 있음

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-14][YB].hwp

2) 금일 추가 작성 후 마감 예정

3) MK 검토 후 추가 논의 진행 예정

a) 7월 출장 전 최종 검토 완료 후, Prof. K와 논문 제출 관련 논의 예정

 

5. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-05-14][YB].hwp

2) 3: 완료 후 아카이브에 보관

a) 위치: Archive/Data/ADoxx Manual

3) 4: 내용 추가 진행 중

a) 예제 세부 내용 추가 (자세히 작성)

4) 5: Simulation Query 작성 예정

 

6. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing

1) ADONIS marketing material draft f-5.hwp

2) ADONIS marketing material draft f-5.pdf

3) 홍보 소책자 최종 검토후 제작 예정

4) ADONIS 납품과 관련하여 자료 조사 필요

a) 상품등록, 정부인증 등

b) 외국 제품의 국내 도입에 관한 정보 조사 필요

 

7. [18-037-RC-07] 3L-CPS

1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-14][SH].hwp

2) 지난주 실습간 오류사항 확인

a) 버그 수정 및 개선 예정


8. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-14]-[MR].hwp

2) Implementation 부분 작성 완료

3) Example 파트 작성 진행 중

4) 논문작성을 위해 PRISM 도구의 일반화 점검 필요

 

9. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-14][SH].hwp

2) 7주차 강의 진행 예정

a) 지난 실습간 버그로 인한 오류 및 미흡사항 개선 후 추가 실습 예정

 

10. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Factory

1) 금주 가구 및 강화 유리 설치 예정

a) 성윤희 조교와 SECOM 관련 문의 필요

i) OKRC 구성원 및 성윤희 조교

2) JS 실내 장식 준비

 

11. 추가 논의 사항

1) [18-005-RD-05] SAVE 과제

a) 연구 최종 보고서 작성 일정 확인

i) 마감 : 18.06.15.

ii) 분량 : 5page

- 성과 위주 작성

= intech 성과 추가

2) [18-004-RD-04] 우주기초 과제

a) 추가 제출 자료 확인

i) YB 회의 후 확인 후 처리 예정

 

 

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

 

==========================================

Included: (16)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) MR's: (1)

7) PLAN Reports: (10)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-05-14][SH].hwp

VI-1-2) SRL-GTS Logic-3.docx [Private]

VI-3-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-05-14][JS].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-05-14][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-013-PP-07]-[ADOxx Manual E]-[2018-05-14][YB].hwp [Private]

VI-6-1) ADONIS marketing material draft f-5.hwp [Private]

VI-6-2) ADONIS marketing material draft f-5.pdf [Private]

VI-7-1) D-[18-037-RC-07]-[3L-CPS]-[2018-05-14][SH].hwp

VI-8-1) D-[18-039-PP-15]-[MS-Thesis-MR]-[2018-05-14]-[MR].hwp

VI-9-1) D-[18-040-RC-09]-[SWD-ADOxx Project]-[2018-05-14][SH].hwp

=== The End ====