OKRC 회의록

(Form 6 v2.0 18. 01. 05)

 

 

날 짜: 2018-09-10 ()

참여자: MK, YB, SH, JS, HH

기록자: JS

 

주 제: OKRC 92PLAN 회의

 

 

I. 신규 업무 확인

 

1. [18-045-RD-10] CMS v1.0

2. [18-046-RC-12] OKRC HP v3.0

3. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

4. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

5. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

6. [18-050-RC-13] 2018 OKRC 하반기 R&D 업무체계 (ADONIS)

7. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

  

II. 기존 업무 확인

 

## ##### : 비활성화 업무

## ##### : “대기또는 중지업무

## : 종료 예정 업무

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-002-RD-02] PRISM 2.0

3. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

4. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

5. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

6. [18-010-PP-04] [J] BO/PRISM/상태감소

7. [18-011-PP-05] [B] FM/E/Springer [Private]

8. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

9. [18-013-PP-07] [B] ADOxx/Manual/E/Springer [Private]

10. [18-016-PP-10] [J] GTS/Analysis/Coding

11. [18-017-PP-11] [C] ER2018/PRISM/Composition

12. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

13. [18-019-PP-13] [C] PoEM2018/dTP-calculus

14. [18-021-RC-02] NEMO2018/L

15. [18-022-RC-03] NEMO2018/P+O

16. [18-027-BZ-02] BOC/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

17. [18-032-BZ-06] BZEN Patent-I: Transfer

18. [18-033-RC-05] OMiLAB Global License Fee Transfer

19. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

20. [18-037-RC-07] 3L-CPS

21. [18-039-PP-15] MS/Thesis/MR

22. [18-041-RC-10] OMiLAB Korea/Design Room

23. [18-044-RC-11] BOOK Project

  

III. 종료 업무 확인

 

## ##### : 종료 업무

 

1. [18-030-RC-04] OKRC HP/Map+

2. [18-035-RC-06] 2018 OKRC 다이어리 및 명함 제작

3. [18-034-PP-14] MS/Thesis/JS

4. [18-006-RD-06] NGV 과제 [Classified]

5. [18-029-BZ-04] ADONIS/Admin [Classified]

6. [18-023-NPO-01] HQ/Opening/G/B [Classified]

7. [18-024-NPO-02] Tokyo/Japan/Prof. K/SM(1) [Classified]

8. [18-025-NPO-03] OMiLAB/Vienna/Austria/SM(2) [Classified]

9. [18-026-BZ-01] BOC/Vienna/Austria/SM(1) [Classified]

10. [18-038-RC-08] 실험실 기자재 구매

11. [18-007-PP-01] [J] InTech/dT-Calculus

12. [18-008-PP-02] [J] SoSS/ADONIS/Certification

13. [18-020-RC-01] 3ADOxx 교육

14. [18-028-BZ-03] KTC/TMS 2.0 [Classified]

15. [18-005-RD-05] SAVE 과제

16. [18-042-RD-08] 학제간 융합연구

17. [18-031-BZ-05] BZEN HP/Map/Marketing/Print

18. [18-040-RC-09] SWD/ADOxx Project

19. [18-043-RD-09] 보호 학문 제안서

 

IV. 폐기 업무

 

## ##### : 폐기 업무

 

1. [18-014-PP-08] [B] ADOxx/Library/K [Private]

2. [18-015-PP-09] [B] ADOxx/Library/E/Springer [Private]

 

 V. 주요 업무 논의

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

5. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

6. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

7. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

8. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

9. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

10. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

11. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

12. 기타 논의

 

 VI. PLAN

 

1. [18-001-RD-01] SAVE 3.0

1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-10][SH].hwp

2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-10][YB].hwp

3) SH:

a) 시간, 공간 요구사항 명세 추가

b) GTS Logic에서 GTS Language로 용어 변경

4) YB:

a) Execution model 구조 변경

i) Execution model 구조 변경

ii) GTS 연동

- Execution model의 구조 변경에 따라 GTS 생성 기능 수정

b) Execution model 완료 후 SH에게 관련 데이터 인계

 

2. [18-003-RD-03] SRRE 1.0/2.0

1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-09-10][JS].hwp

2) 2018 상반기 완료하지 못한 개발 추가 진행 예정

3) 10월 초 까지 집중 개발

4) 12월까지 기본적인 기능성 개발 및 A 등급 개발 진행 예정

a) 등급별 개발 추가 필요

 

3. [18-004-RD-04] 우주기초 과제

1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-09-10][SH].hwp

2) BOC 교육에서 개발한 CMS prototype를 기반으로 CMS 1.0 개발 예정

 

4. [18-009-PP-03] [J] Choice/d-Calculus/SAVE/상태감소

1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-09-10][YB].hwp

2) 9: 타 논문(요구사항 공학 논문들) 분석 및 작성 요소 파악

3) 10: 논문 2차 수정본 작성 및 영문 번역

 

5. [18-012-PP-06] [B] ADOxx/Manual/K [Private]

1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Manual]-[2018-09-10][YB].hwp

2) MK 금주 내 매뉴얼 검토후 YB에게 인계 예정

3) 가을학기 SE, MM 수업간 활용할 수 있도록 준비 필요


6. [18-018-PP-12] [C] ICServ2018/Certification

1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-09-10][SH].hwp

2) 학회 등록 예정

3) 학회 일정

a) 장소: 대만

b) 일시: 1113 ~ 15

4) 2개의 발표 내용이 있음

5) 발표 책임: MK or SH (SH의 적극적인 의사에 따라 결정 예정)

 

7. [18-036-RD-07] NGV/IP-I/SAVE/TCG [Classified]

1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-09-10][YB].hwp

2) NGV 과제 관련 회의 일정 수립

a) 메일을 발송하였으나 답장을 받지 못함

b) 금일 통화을 통해 일정 확인 및 수립 예정

 

8. [18-047-BZ-07] BZEN HP v3.0

1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-09-10][JS].hwp

2) BZEN HP v3.0를 집중 개발 후 OKRC HP v3.0 구성 예정

3) 금일 오후 HHHP 관련 추가 논의 예정

a) 메뉴 구성

b) 레이아웃

 

9. [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)

1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-09-10][SH].hwp

2) 수업 진행 계획

a) 9월 중 ADOxx 실습 진행: YB가 전담

b) 10~12CPS 실습 진행: SH가 전담

3) 경진대회를 위한 캡스톤 디자인 추가 등록 요청

a) 책임: MK

 

10. [18-049-LC-02] 2018 2학기 멀티미디어 (MM)

1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-09-10][SH].hwp

2) 수업 진행 계획: [18-048-LC-01] 2018 2학기 소프트웨어 공학 (SE)와 동일

3) 캡스톤 디자인 주제 선정 및 프로젝트 진행: HH가 전담하여 진행

 

11. [18-051-RD-11] NGV/CPS/Proposal

1) D-[18-051-RC-07]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-09-10][SH].hwp

2) NGV proposal 제출 완료

3) NGV proposal과 관련된 일정 확인 및 정리 필요


12. 기타 논의

1) ADONIS를 활용한 회의 프로세스 점검

a) 1-Mon-2018-09-10-Board.jpg

b) 실험실 서버 구축 후 시행 예정

2) PoEM2018 PrOse

a) 발표 논문 2

b) FoF 관련 회의 진행 예정

c) 발표 책임: MK or YB (YB의 적극적인 의사에 따라 결정 예정)

  

MK : __________________

YB : __________________

SH : __________________

JS : __________________

MR : __________________

 

====================================================================================

1-Mon-2018-09-10-Board.jpg

====================================================================================

Included: (18)

1) Minute: (1)

2) MK’s Agenda: (1)

3) YB's Weekly Plan: (1)

4) SH's: (1)

5) JS': (1)

6) 1-Mon-2018-09-10-Board.jpg: (1)

7) PLAN Reports: (12)

VI-1-1) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-10][SH].hwp

VI-1-2) D-[18-001-RD-01]-[SAVE 3.0]-[2018-09-10][YB].hwp

VI-2-1) D-[18-003-RD-03]-[SRRE]-[2018-09-10][JS].hwp

VI-3-1) D-[18-004-RD-04]-[우주기초 과제]-[2018-09-10][SH].hwp

VI-4-1) D-[18-009-PP-03]-[Choice]-[2018-09-10][YB].hwp

VI-5-1) D-[18-012-PP-06]-[ADOxx Manual]-[2018-09-10][YB].hwp [Private]

VI-6-1) D-[18-018-PP-12]-[ICServ2018-Certification]-[2018-09-10][SH].hwp

VI-7-1) D-[18-036-RD-07]-[NGV]-[2018-09-10][YB].hwp [Classified]

VI-8-1) D-[18-047-BZ-07]-[BZEN HP v3.0]-[2018-09-10][JS].hwp

VI-9-1) D-[18-048-LC-01]-[SE]-[2018-09-10][SH].hwp

VI-10-1) D-[18-049-LC-02]-[MM]-[2018-09-10][SH].hwp

VI-11-1) D-[18-051-RC-07]-[NGV-CPS-Proposal]-[2018-09-10][SH].hwp

=== The End ====